Verslag van het overleg met de gemeente over voortgang Plaszoom op 30 september 2014

Kennelijk naar aanleiding van onze brief heeft de gemeente uiteindelijk een verslag gemaakt van het gesprek met wethouder Fens.
Het gemeente verslag is erg summier gebleven. Ons eigen verslag is als antwoord daarop naar de gemeente gestuurd. 

Gemeenteverslag van de bijeenkomst op 30 september 2014; ontvangen op 8 januari 2015

Aanwezigen: Namens de bewonersvereniging J. Kesting, K. Kruiver en A. Moerbeek.

Namens de gemeente: Wethouder Fens, en S. Bukman (verslag).


Wethouder Fens heet allen welkom en opent het gesprek.

 

De bewonersvereniging is uitgenodigd om bijgepraat te worden over de stand van zaken in het centrum van Wormer. De vereniging heeft op verschillende manieren laten weten zich niet gehoord te voelen. Zij geven aan blij te zijn met dit gesprek en zijn benieuwd naar de uitleg van de gemeente.

 

De wethouder legt uit dat er na het aantreden van het nieuwe college duidelijk is geworden dat de plannen zoals die er lagen niet uitvoerbaar zijn gebleken. Aan de orde komt dat de MFA gesitueerd zal worden aan de achterzijde op de begane grond. De bewoners zijn blij, dat er geen verdieping op het bestaande gebouw wordt geplaatst. Op dit moment wordt onderhandeld over een aangepast ontwerp met een kleinere MFA. Enerzijds werken de MFA partijen aan een geschikte indeling van de beschikbare ruimte en anderzijds wordt met Hoorne BV onderhandeld over in het bijzonder de huurprijs en het opleveringsniveau.

 

De bewoners brengen de ruimtelijke omgeving onder aandacht.

Het zou goed zijn om automobilisten te manen tot verlaging  van hun snelheid via bijv. symbolen in de bestrating.

 

Afgesproken wordt dat zodra de plannen rond zijn de bewonersvereniging hierover wordt geïnformeerd.  Dat geldt ook voor eventuele aanpassingen in de openbare ruimte. De bewonersvereniging geeft aan met deze afspraak uit de voeten te kunnen.

 

Met deze afspraak sluit de wethouder de bijeenkomst.

  

SB/1 -10-2014Verslag van de BewonersVereniging Dorpscentrum  per email verzonden op 14 januari 2015

Wormer, 13 januari 2015 

Geachte heer Bukman, 

Betreft: reactie op uw mail d.d. 8 januari 2015 over voortgang Plaszoom/verslag 30-09-2014 

Het doet ons deugd, dat n.a.v. de kritiek in onze brief van 30 december 2014 door u cq namens het college van B&W, actie is ondernomen.  In de vorm van een korte toelichting over de stand van zaken betreffende de voortgang ontwikkeling Plaszoom en een summier verslag van 30 september 2014.  

Ontwikkeling Plaszoom. Wij hopen dat op korte termijn de zaken definitief geregeld zullen zijn, zodat er eindelijk met de bouw begonnen kan worden. Wij zijn ook zeer benieuwd naar de definitieve tekeningen; niet alleen bouwtekeningen, maar ook de impressie tekeningen als die beschikbaar komen.  Over de ontwikkeling van de MFA / renovatie Plaszoom hebben wij niets mogen inbrengen.  Wij dringen er op aan dat wij bij de ontwikkeling van de openbare ruimte tijdig betrokken zullen worden. Zodanig dat wij op zijn minst inbreng kunnen hebben op het concept ontwerp zodra dit beschikbaar is. Dit betreft niet alleen fase 2, maar ook fase 1.  Dit n.a.v. uw opmerking dat mogelijk aanpassingen aangebracht zullen worden in fase 1. 

Verslag van 30 september 2014. Het is opvallend dat we het verslag pas nu ontvangen, kort nadat wij onze brief aan het college gestuurd hebben.  Eerlijk gezegd wekt het de indruk alsof het verslag recentelijk in elkaar gezet is.  Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat alleen de naam van de secretaris goed vermeld is, maar van een ander bestuurslid foutief is en het derde lid als onbekend wordt aangemerkt.  Inmiddels hebben we de goede naamgeving al aan u doorgegeven.  Het verslag is een heel summiere weergave van hetgeen besproken is.  

Onderstaand onze kanttekeningen bij uw verslag.  

Verslag:De vereniging heeft op verschillende manieren laten weten zich niet gehoord te voelen.  

Dat is wat eufemistisch uitgedrukt. Wij hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat wij door de wethouder niet als belanghebbende werden aangemerkt; we hebben dit gesprek als het ware moeten afdwingen.  In ons eigen notulen omschrijven wij het als volgt:  De wethouder opent het overleg en vraagt ons om een toelichting. Zij is erg  afwachtend.   Dhr. Kesting geeft aan dat wij het gesprek aangevraagd hebben omdat wij als cluster  tot nu toe geen gesprek hebben gehad over vlek B.   Wij horen pas iets als alles al is geregeld.

Verslag: De bewoners zijn blij, dat er geen verdieping op het bestaande gebouw wordt  geplaatst. 

Dit is een verkeerde interpretatie uwerzijds.  Wij vonden het gebouw met een tweede bouwlaag een mooi ontwerp, gaf meer body en gaf meer accent aan het geheel (zo dacht de welstandscommissie er trouwens ook over).  Onze uitspraak was: ‘Ook zonder verdieping is het een mooi gebouw’.  Uit onze eigen notulen:     Mw. Fens: Het nieuwe gebouw is alleen op de begane grond. Dat scheelt behoorlijk in  de bouwkosten. De gemeente wil geen verdieping, de kosten moeten beheersbaar  blijven 

NB: Over de inrichting van het gebouw hebben wij duidelijk aangegeven dat in het vorige ontwerp de ruimte voor de jongerensoos een geluidsdichte ruimte zou worden.  Op onze vraag of dit in dit nieuwe ontwerp ook het geval zal zijn werd ons nadrukkelijk toegezegd dat ook in het nieuwe ontwerp de jongerensoos geluidsdicht uitgevoerd zal worden.     Verslag: De bewoners brengen de ruimtelijke omgeving onder aandacht. Het zou goed zijn om automobilisten te manen tot verlaging van hun snelheid via bijv. symbolen in de bestrating. 

Ook dit is een te summiere weergave. Tevens werd door ons o.a. aangegeven dat de huidige containers ondergronds gaan en in geluidsarme uitvoering; plus een container voor  Klein Chemisch Afval.  Antwoord op onze vraag over een openbaar toilet:   ‘Er komen toiletten in de MFA; wanneer de MFA geopend is kunnen de toiletten gebruikt  worden’. 

Verslag:Afgesproken wordt dat zodra de plannen rond zijn de bewonersvereniging hierover wordt geïnformeerd.  Dat geldt ook voor eventuele aanpassingen in de openbare ruimte. De bewonersvereniging geeft aan met deze afspraak uit de voeten te kunnen. 

Over de ontwikkeling van MFA / winkelcentrum Plaszoom hebben wij niets mogen inbrengen.  Door ons is dan ook duidelijk kenbaar gemaakt dat wij betreffende de openbare ruimte vooraf op de hoogte gebracht willen worden welke aanpassingen plaats zullen vinden.  Wij willen tijdig ingeschakeld worden, willen naar aanleiding van het concept ontwerp onze voorstellen kunnen inbrengen.   Zoals boven al is aangegeven heeft dit betrekking op zowel de uitvoering van fase 2 als de aanpassingen die in fase 1 aangebracht zullen worden.  

Met vriendelijke groet, 

J.Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum  


Comments