Procedure bestemmingsplan


Schema procedure bestemmingsplan onder oude WROStap

Termijn

Actor

Wettelijke bepaling

0

Opstellen voorontwerp-bestemmingsplan

 

bla

B&W


1

Inspraak

(-)

B&W

6a WRO/150 Gw + inspr.ver

2

Overleg art. 10 Bro

(-)

B&W

10 Bro

3

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan

(-)

B&W


4

Kennisgeving ter inzage legging ontwerpplan in Staatscourant en een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Bij toepassing art. 13 WRO tevens aan eigenaar of rechthebbende


B&W

23 WRO

5

Periode van ter inzage legging  ontwerpplan, = termijn voor het indienen van schriftelijke zienswijzen

6 weken (+3 u p.w. buiten de werkuren)

Een ieder

23, lid 1, onder b en d

6

Horen indienen zienswijzen


Raad

23, lid 1, onder d

7

Vaststelling bestemmingsplan

- geen zienswijze(n):

< 8 weken; of

- wel zienswijze(n):

< 4 mnd (na afloop van ter inzage legging


Raad

25

8

Kennisgeving ter inzage legging in Staatscourant en een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen; en toezending besluit en bestemmingsplan aan G.S.

< 4 weken na raadsbesluit

B&W

26 en 28, 1e lid

9

Periode ter inzage legging, = termijn voor het indienen van bedenkingen bij G.S.

4 weken

Ind ZW + een ieder tegen gew vaststelling

26 en 27

10

Horen indieners bedenkingen


G.S.


11

Horen PPC


G.S.


12

Bekendmaking besluit G.S. aan gemeenteraad, RIO, PPC en indieners van

bestellingen

-geen bedenkingen:

< 13 weken; of

-wel bedenkingen:

< 6 mnd (na afloop ter inzage legging

G.S.

10.31 Awb


28, 1e lid/27

13

Kennisgeving ter inzage legging  besluit G.S. en bestemmingsplan in Staatscourant en een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, mvv beroepsmogelijkheid

< 2 weken na bekendmaking, tenzij mogelijkheid vervangingsbesluit minister van VROM

B&W

28, 6e lid

26, 6e lid,

Juncto 29, 1e lid

14

Periode ter inzage legging besluit + bestemmingsplan

6 weken

B&W

28, 6e lid

15

Beroep AbRS

< 6 weken na ter inzage legging  (zie stap 8)

Ind. ZW + bed. / een ieder tegen onth. goedkeuring

54, 2e lid, onder d

56a, onder b

56, 2e lid

16

Beslissing door Raad van State. Afd. bestuursrechtspraak

12 maanden na beroepstermijn (stap 10)

Raad van State. Afd. bestuursrechtspraak

54, 3e lid


Schema procedure art. 19 (onder oude WRO)Stap

Termijn

Actor

Wettelijke bepaling

1

verzoek om toepassing van art. 19 WRO


indiener verzoek

art. 19, lid 1 WRO

2

voeren van inspraakprocedure over het verzoek om toepassing te geven aan art. 19, lid 1 WRO

zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek

gemeente / aanvrager / belanghebbenden

art. 6a WRO art. 150 Gemeentewet

3

besluit over toepassing artikel 19 van

binnen 8 weken na afronding inspraak

gemeenteraad of college b. en w.

art. 19a, lid 2 WRO

4a

indien geen toepassing wordt gegeven aan art. 19-> weigeren van de vrijstelling

Zo spoedig mogelijk

gemeenteraad of college b. en w./ aanvrager

art. 19a, lid 3 WRO

4b

bezwaar tegen weigering van de vrijstelling bij de gemeenteraad of college van b, en w.

binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit

aanvrager

art. 7:1 Awb

4c

beroep bij de rechtbank tegen heroverwogen besluit


aanvrager

art. 8:1 Awb

4d

hoger beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad v. State te Den Haag


aanvrager

art. 37 Wet op de Raad v. State

5

indien toepassing wordt gegeven aan art. 19 WRO - voorbereidingsprocedure volgen: publicatie, ter inzage leggen, mogelijkheid van indienen van zienswijzen

zo spoedig mogelijk na datum besluit van punt 3 Duur: minimaal 6 weken

gemeenteraad of college van b. en w. / belanghebbenden aanvrager/

art. 19a afd. 3.4 Awb. lid 4 WRO

6

besluit over het aanvragen van een verklaring staten van geen bezwaar aan gedeputeerde

binnen 8 weken na afloop termijn van ter inzage leggen

college van b. en w./ aanvrager/ belanghebbenden

art. 19a, lid 5 WRO

7a

indien geen verklaring van geen bezwaar, wordt gevraagd-->besluit tot het alsnog weigeren van de vrijstelling


gemeenteraad of college van b. en w aanvrager/ belanghebbenden

art. 19a, lid 5 WRO

7b

bezwaar tegen de weigering van de vrijstelling bij de gemeenteraad of college van b. en w.

binnen zes weken na verzending van het besluit

aanvrager

art. 7:1 Awb

7c

beroep bij de rechtbank tegen heroverwogen besluit


aanvrager

art. 8:1 Awb

7d

hoger beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad v. State te Den Haagart. 37 Wet op de Raad v. State

8

verzenden aanvrage om verklaring van geen bezwaar aan gedeputeerde staten

besluit onder punt 6

college van b. en w./ aanvrager/ belanghebbenden

art. 19a, lid 6 WRO

9

besluit gedeputeerde staten over afgifte van verklaring van geen bezwaar N.B. indien gedeputeerde staten . niet tijdig een besluit bekendmaken, is het rechtsgevolg dat de verklaring van geen bezwaar is geweigerd.

ontvangst van de binnen 8 weken na aanvragen

gedeputeerde staten/ gemeentel aanvrager/ belanghebbenden

art. 19a, lid 81WRO


10

het besluit van gedeputeerde staten tot afgifte van de verklaring van geen bezwaar treedt meteen in werking, tenzij de inspecteur van de ruimtelijke ordening heeft medegedeeld aan gedeputeerde staten dat dit besluit in strijd is met het nationaal ruimtelijk beleid Minister van VROM kan het besluit van gedeputeerde staten vervangen door een besluit tot weigering van de verklaring van geen bezwaar

binnen 8 weken na bekendmaken besluit gedeputeerde staten

gedeputeerde staten/ minister VROM/ gemeente/ aanvrager

art. 19a, lid 9 en lid10 WRO

11 a

indien minister VROM een vervangingsbesluit neemt, bezwaar-maken bij de minister van VROM

binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit

aanvrager

art. 7:1 Awb

11 b

beroep bij de rechtbank tegen heroverwogen besluit


aanvrager

art. 8:1 Awb

11 c

hoger beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad v. State te Den Haag


aanvrager

art. 37 Wet op de Raad v. State

12

indien minister geen vervangingsbesluit neemt treedt het besluit van gedeputeerde staten tot afgifte van de verklaring van geen bezwaar in werking
13

besluit over het verlenen van vrijstelling

binnen 2 weken na in werking treden besluit gedeputeerde staten

gemeenteraad/college van b. en w. /aanvrager/ belanghebbenden

art. 19a, lid 11 WRO

14

bezwaar door (rechtstreeks) belanghebbenden tegen het verlenen van de vrijstelling (incl. de verklaring van geen bezwaar) bij gemeenteraad of college van b. en w.

binnen 6 weken na de dag van verzending van besluit over vrijstelling

belanghebbenden

art. 7:1 Awb art. 55, onder a WRO art. 49, lid 5 Woningwet

15

beroep bij rechtbank tegen heroverwogen besluitart. 8:1 Awb