Nieuws op datum‎ > ‎

Inspraak?

Geplaatst 23 dec 2014 11:57 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 23 dec 2014 13:46 bijgewerkt ]
Inspraak?
Verslag van de moeizame wijze waarop de Bewonersvereniging toestemming kreeg om te mogen inspreken en de 'afhandeling' daarvan.
Dinsdag 16 december 2014 was de laatste raadsvergadering van dit jaar en weer stond de MFA Plaszoom / de renovatie van Plaszoom niet op het openbare programma. Er was echter een besloten vergadering.
Van de besloten vergadering wordt het onderwerp nooit bekend gemaakt. Echter met een ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ was aan te nemen dat het over de renovatie van Plaszoom zou gaan.
De naam ‘besloten’ duidt al aan dat het achter gesloten deuren plaats heeft. Toegang uitsluitend voor raadsleden, verboden voor burgers. Het besprokene blijft binnenkamers. De raadsleden hebben zwijgplicht.
En zoals in de inspreektekst al is aangegeven zijn er over dit onderwerp meer besloten dan openbare vergaderingen geweest.

De inspreektekst is al eerder op de website geplaatst. Onderstaand het verslag over de uiterst moeizame manier om te mogen inspreken ( nieuwsbrief aan leden/donateurs d.d. 22 december jl.)
Dinsdag 16 december 2014 was de laatste raadsvergadering van dit jaar en weer stond de MFA Plaszoom niet op het openbare programma. Er was echter een besloten vergadering.

In het persbericht van 2 juli was al aangegeven dat dankzij ‘de voortvarende aanpak van het college’ de renovatie van Plaszoom uiterlijk begin 2015 afgerond zou zijn. Dat lukt totaal niet, dan gaan ze pas beginnen! Dan kon het niet anders, dan moest in de besloten vergadering dit onderwerp nog dit jaar besproken worden.
Ik wilde daar graag over inspreken.
Maar ja, de besloten vergadering is achter gesloten deuren, geheim, verboden voor burgers. Dan maar vragen of ik in de voorafgaande voorronde over Algemene Zaken mocht inspreken; algemeen dat moet toch kunnen?

Dhr. Schalkwijk, voorzitter van deze voorronde, weigerde dit echter, omdat het niet op de agenda stond. Het reglement van orde van de voorronde zou dit niet toestaan?
Ik wilde hierbij ook iets zeggen n.a.v. de besloten vergadering, waarvan ik veronderstelde dat het over de MFA Plaszoom zou gaan.
Dhr. Schalkwijk reageerde fel: 'Dat kon ik niet weten'. Dat klopt , dat wordt nooit vermeld, maar het was wel heel erg voor de hand liggend.

In de inspreektekst worden argumenten aangevoerd, waardoor dit met een ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ wordt aangetoond.
‘Meneer de voorzitter als u me laat inspreken dan hoort u het vanzelf’.
Na interventie van en overleg met de burgemeester kwam er toch toestemming om in te spreken.

Het is toch idioot dat je zo moet ‘knokken’ om te mogen inspreken. Uiteindelijk dus toch toestemming.

Pal voor het inspreken waren er opnieuw strubbelingen, omdat de voorzitter het inspreken onder de volgende restrictie wilde toestaan:
            ‘Het is inderdaad algemeen waarop u inspreekt en niet n.a.v. enig agendapunt vanavond hier ter behandeling in de voorronde’.
Daar was ik het niet mee eens.
Mijn reactie was dan ook: “Ik zal beginnen en dan hoor ik wel als u wilt ingrijpen, dan doet u dat maar als u vindt dat het nodig is. Dan zet ik het wel op papier en wordt het een ingezonden brief. Ik ben niet van plan om me te laten afschepen”.
            Noot: Als dat de methode van de coalitie is om de participatie van burgers te bevorderen, dan komt er niemand meer.

Vervolgens heb ik zonder onderbreking mijn verhaal mogen doen.
Mijn verbazing hierover sloeg echter om in verbijstering toen na het inspreken
de woordvoerder van de PvdA ( dhr. Kindt) wilde reageren, maar direct en heel bot afgebroken werd door de voorzitter.
De voorzitter gebruikte als argument dat het  inspreken uitsluitend ter kennisname was. Daar mocht niet op gereageerd worden, want het was geen agendapunt.
Zo worden raadsleden en burgers monddood gemaakt.

De voorzitter gaf geen verdere toelichting, wekte hiermee de indruk geen enkele belangstelling te hebben voor hetgeen was ingesproken. Alsof het hem geen bal interesseerde. Een schoffering van de Bewonersvereniging.
Dit bewuste doodzwijgen door de voorzitter van de genoemde kritiekpunten is zeer verontrustend.

Er werd over belangrijke onderwerpen ingesproken, zoals later ook blijkt uit de Besluitenlijst Voorrondes Openbaar: 
            Inspraak: De heer J.Kesting uit namens de bewonersvereniging Dorpscentrum zijn zorgen over de voortgang van het project MFA en ontwikkeling Plaszoom. Vraagt wanneer dit onderwerp op de openbare agenda wordt geplaatst en vraagt aandacht voor communicatie naar de inwoners.

In het besluit staan de belangrijke mededelingen van het inspreken nogmaals vermeld.
Het verbaast ons in hoge mate dat de voorzitter totaal niet reageert op deze serieuze zaken. 

Deze coalitie heeft immers de burgerparticipatie, de communicatie naar de burgers hoog in het vaandel staan. Dan mag de burger verwachten dat de voorzitter, tevens mede formateur, mede de geestelijke vader van deze coalitie, dit belangrijk vindt.

Pas op 20 januari 2015 zal de eerstvolgende raadsvergadering zijn.
Als de raad dan besluit dat het college het contract met Hoorne kan tekenen dan zal  de renovatie van Plaszoom pas eind januari 2015 beginnen.

Noot: zojuist informatie op de gemeentelijke website. 
Volgende stap in Multifunctionele Accommodatie Plaszoom.
De onderhandelingen tussen de gemeente Wormerland en Hoorne B.V. over de vestiging van de multifunctionele accommodatie (MFA) in het winkelcentrum Plaszoom zijn in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat het Dienstencentrum, Scwo en ook de bibliotheek zich vestigen in de MFA. Naar verwachting kan de gemeenteraad van Wormerland begin 2015 hierover definitief een besluit nemen. Kort na definitieve overeenstemming wordt Plaszoom grondig vernieuwd en verbouwd. 


Het college is dus niet in staat haar belofte waar te maken dat het project uiterlijk begin 2015 afgerond zal zijn. Integendeel, begin 2015 zal er pas mee gestart kunnen worden.
De vertraging is uitermate frustrerend voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de winkeliers.

De 4 partijen van deze coalitie hebben in de jaren 2004 tot maart 2010 als ‘coalitie plus’ al ruim 72 maanden verspeeld met een plan dat onhaalbaar was.
Nu weer een flinke vertraging. Meer dan 80 maanden in totaal bezig geweest met plannen maken!
Toen een megalomaan plan, nu een geamputeerd MFA.
De MFA van coalitie plus naar coalitie nu: Van megalomaan naar minimalistisch.

 

Gelukkig kunnen we het positief afsluiten.
Er zal binnenkort echt gestart worden met de renovatie van Plaszoom.

We kunnen trots, maar vooral gelukkig zijn met hetgeen we bereikt hebben.
We hebben geknokt voor een kleinschalig plan met ruimte in het centrum. Dat doel hebben we bereikt.
De vorige coalitie heeft haar belofte voor het kleinschalig plan waar kunnen maken. Kon dit echter niet in zijn geheel afbouwen, omdat de nieuwe coalitie de plannen
drastisch wijzigde; hetgeen een flinke vertraging opleverde.


Voor de uiteindelijke realisering van vlek B en de daarbij behorende openbare ruimte zal de Bewonersvereniging Dorpscentrum zich blijven inzetten.  

Vanaf 2001 zijn we al met het Centrumplan bezig, waaronder vele jaren heel intensief.
We willen graag alle leden bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en ook Wout van Aalst met zijn verpletterende enthousiasme.


 

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015.

 Met vriendelijke groet,
Jan Kesting, secretaris
Comments