Nieuws op datum‎ > ‎

Briefwisseling met het college van B&W Wormerland

Geplaatst 24 sep 2014 12:01 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 24 sep 2014 13:15 bijgewerkt ]

Het antwoord van het college van B&W op onze brief van 20 augustus vonden wij dermate tekort schieten dat wij hier weer op gereageerd hebben met onderstaande brief.

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

 

Aan het College van Burgemeester en wethouders Wormerland
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

Wormer, 18 september 2014


Betreft: Communicatie over voortgang ontwikkeling Dorpscentrum Wormer / MFA in Plaszoom –
        uw antwoordbrief d.d. 11 september 2014

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Bij deze spreken wij ons ongenoegen uit over de trage afhandeling van onze brief van 20 augustus 2014. Deze gang van zaken lijkt in tegenspraak met de uitgangspunten van uw eigen coalitieakkoord waar het de communicatie met de burger betreft.

 

Ondanks de grote verschillen van inzichten die wij hadden met de zogenoemde coalitie-plus in de periode 2004 - maart 2010, hadden wij daarmee toch, zij het na stevig aandringen, een afspraak over de behandeling van brieven. Deze konden tot 10 dagen voor een raadsvergadering ingeleverd worden om nog op die raadsvergadering behandeld te worden.

 

Bij de huidige coalitie, met een record aantal wethouders, blijkt zelfs een termijn van 20 dagen tekort voor de raad van 9 september en zo komt de brief pas in de volgende vergadering aan de orde; ruim 40 dagen na afgifte van de brief.
Dit steekt erg mager af bij de prestaties in de periode 2004-2010, toen er de afspraak was dat een brief binnen 14 dagen beantwoord zou worden; iets wat nu niet gehaald wordt.

 

Zo lijkt het er op dat wij ten onrechte door het college niet als direct betrokkenen worden beschouwd. Echter, wij willen nogmaals benadrukken dat wij als omwonenden en dus belanghebbenden vanaf het begin bij het overleg betrokken behoren te worden. Immers, indien, tengevolge van een verkeerde invulling, Plaszoom verpaupert, ondervinden  ook de omwonenden de nadelige gevolgen hiervan.
Onze buurt, onze directe woon- en leefomgeving wordt dan aangetast met ondermeer bijkomend financieel nadeel, de waardedaling van woningen.In uw respons stelt u dat de besprekingen uitsluitend betrekking hebben gehad op de invulling van het gebouw. Echter met de nieuwe invulling van het gebouw wordt ook duidelijk het uiterlijk van het gebouw zelf gewijzigd. Dit wordt bevestigd door de gewijzigde omgevingsvergunning met duidelijk andere gevels. Ook daarover hadden we graag mee willen discussiëren.

Wij zijn verheugd over uw stelling dat u ons serieus neemt en dit zou geruststellend moeten zijn. Feit is echter dat wij thans wel een uitnodiging voor een informatief gesprek met en door de wethouder Fens ontvangen hebben, maar dat dan de zaken feitelijk al geregeld zijn en geen inspraak meer mogelijk is. Alles is dan al geregeld.


Deze gang van zaken roept herinneringen op aan de periode 2004- maart 2010, waarin de omwonenden regelmatig werden geconfronteerd met voldongen feiten en gebrek aan inspraak. Echter, gezien uw coalitieakkoord met lovenswaardige teksten als “iedereen doet mee. Iedereen spreekt mee” verwachten wij dat dat niet uw bedoeling kan en zal zijn.

Op onze vraag waarom de raadsvergadering op 1 juli een besloten bijeenkomst was bent u ons helaas het antwoord schuldig gebleven.
Besloten bijeenkomsten lijken in tegenspraak met een transparante besluitvorming en open communicatie richting de burgers.


We kunnen deze brief in zoverre positief afsluiten dat nu een datum voor de bijeenkomst is vastgesteld, waarin de wethouder ons nader zal informeren over hetgeen zij met de MFA partners en de ontwikkelaar heeft bereikt.
Dit kan het begin zijn van een goede invulling van de lovenswaardige uitgangspunten in het coalitieakkoord ten aanzien van onder meer burgerparticipatie.


Mede daarom rekenen wij er op dat u ons in het vervolg wel direct bij het begin van het overleg zal betrekken.


Met vriendelijke groet,

J. Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum 


cc: Gemeenteraad van Wormerland        Tekst van de brief van het college van B&W d.d. 11 september 2014:

                                                                                                                                                      Bewonersvereniging Dorpscentrum  
                                                                                                       W
ormer                                                                                                        De heer J. Kesting
                                                                                                       Talingstraat 15
                                                                                                       1531VH WORMER


Datum                     : 11 september 2014
Uw brief van           : 20 augustus 2014
Uw kenmerk           : Communicatie Dorpscentrum
Ons nummer          : 14-010359
Behandeld door      : S.Bukman
Doorkiesnummer    : 075-651 2221


Onderwerp      : Communicatie dorpscentrum

Geachte heer Kesting,

Naar aanleiding van uw brief dd 20 augustus 2014 meld ik u het volgende.
Bij het aantreden van het nieuwe college is de stand van zaken van het Centrumplan geïnventariseerd en heeft het college allereerst met de direct betrokkenen gesproken. Dat zijn de ontwikkelaar, de beoogde gebruikers van de Multifunctionele Accomodatie (MFA) en de winkeliers uit Plaszoom. De besprekingen hebben uitsluitend betrekking gehad op de invulling van het gebouw.

U vraagt zich af waarom de Bewonersvereniging niet als betrokken partij is aangemerkt en waarom er geen kans op inspraak is gegeven. En u stelt dat daarmee de indruk wordt gewekt dat de Bewonersvereniging niet serieus genomen wordt. Daarnaast vraagt u waarom de raadsvergadering van 1 juli 2014 over het centrumplan besloten was.

Nadrukkelijk stelt het college dat de bewonersvereniging wel degelijk serieus wordt genomen. Wij nodigen u dan ook uit voor een overleg met de wethouder. Het secretariaat zal  u benaderen om een afspraak te maken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Wormerland,


S.Bukman
Projectleider


 

Comments