Nieuws op datum‎ > ‎

Brief aan de raad

Geplaatst 7 jan 2015 02:59 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 7 jan 2015 03:08 bijgewerkt ]
Allereerst wensen wij U een voorspoedig en gezond 2015.

Daarnaast spreken wij de hoop uit dat deze coalitie / dit college de zaken betreffende het dorpscentrum Wormer voortaan meer in openbaarheid zal bespreken en dat zij de tekst op de gemeente website van december 2014 / gemeentenieuws 7 januari 2015 over de MFA Plaszoom nog dit jaar zal kunnen waarmaken.

            Volgende stap in Multifunctionele Accommodatie Plaszoom.
De onderhandelingen tussen de gemeente Wormerland en Hoorne B.V. over de vestiging van de multifunctionele accommodatie (MFA) in het winkelcentrum Plaszoom zijn in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat het Dienstencentrum, Scwo en ook de bibliotheek zich vestigen in de MFA. Naar verwachting kan de gemeenteraad van Wormerland begin 2015 hierover definitief een besluit nemen. Kort na definitieve overeenstemming wordt Plaszoom grondig vernieuwd en verbouwd.

Zal de MFA /de renovatie van Plaszoom nog wel in 2015 gerealiseerd gaan worden?
In het persbericht van 2 juli 2014 zou, dankzij de voortvarende aanpak van dit college, de renovatie van Plaszoom uiterlijk begin 2015 afgerond zijn.
Nu blijkt dat er pas dit jaar begonnen zal worden; en dat wordt ook nog eens met 'naar verwachting' aangeduid.
De Bewonersvereniging zal nog 'even' door moeten zetten; niet alleen de renovatie van Plaszoom, maar ook de openbare ruimte moet nog gerealiseerd worden.
Brief naar de Gemeenteraad
Naar aanleiding van het moeizame gebeuren rondom het inspreken op 16 december 2014 heeft de Bewonersvereniging op 30 december hierover een brief gestuurd naar de Gemeenteraad met kopie aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Hierin spreken wij ons ongenoegen uit over de besloten voorrondes. 
De brief spitst zich verder toe op de wijze waarop de voorzitter van de voorronde de raadsleden en de burgers monddood maakte. De voorzitter toonde geen enkele interesse voor de belangrijke onderwerpen die hierbij naar voren gebracht werden.
De uitkomst van de voorronde zou juist moeten zijn dat de raad verdere stappen kan ondernemen, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met inwoners. Dit zou ook in overeenstemming zijn met het reglement van orde voor de voorronden.

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

  

Aan de Gemeenteraad van Wormerland

Koetserstraat 3
1531 NX Wormer


Wormer, 30 december 2014

 

Betreft: Kanttekeningen n.a.v. inspreken, voorronde Algemene Zaken op 16 december 2014

 

Geachte raadsleden,

 

Op 16 december verzocht de heer Kesting, secretaris van de Bewonersvereniging Dorpscentrum, om te mogen inspreken. Hij wilde commentaar geven over weer een besloten vergadering, over de gebrekkige informatievoorziening naar de burgers en de daaruit voortvloeiende  moeilijkheid voor de Bewonersvereniging om goed te kunnen participeren.

De heer Schalkwijk, voorzitter van deze voorronde, weigerde dit omdat het niet op de agenda stond. Het reglement van orde van de voorronde zou dit niet toestaan.
Na overleg met de burgemeester kwam er toch toestemming om in te spreken.
Pal voor het inspreken waren er opnieuw strubbelingen, omdat de voorzitter het inspreken onder de volgende restrictie wilde toestaan:
            ‘Het is inderdaad algemeen waarop u inspreekt en niet n.a.v. enig agendapunt vanavond        hier ter behandeling in de voorronde’.
Daar was de inspreker het niet mee eens en reageerde met: “ Ik zal beginnen, ik merk wel als u wilt ingrijpen, doet u dat maar als u vindt dat het nodig is.”

Vervolgens heeft de inspreker zonder onderbreking zijn verhaal mogen doen.
Zijn verbazing hierover sloeg echter om in verbijstering toen na het inspreken
dhr. Kindt, woordvoerder van de PvdA, wilde reageren, maar direct en bot afgebroken werd door de voorzitter.
De voorzitter gebruikte als argument dat het  inspreken uitsluitend ter kennisname was.
Daar mocht niet op gereageerd worden, want het was geen agendapunt.
Zo worden raadsleden en burgers monddood gemaakt.
De voorzitter gaf geen verdere toelichting, wekte hiermee de indruk geen enkele belangstelling te hebben voor hetgeen was ingesproken.
Door ons ervaren als een schoffering van de Bewonersvereniging.

Dit bewuste doodzwijgen van de genoemde kritiekpunten door de voorzitter is zeer verontrustend, omdat het om belangrijke onderwerpen gaat, zoals later ook blijkt uit de Besluitenlijst Voorrondes Openbaar: 
            Inspraak: De heer J.Kesting uit namens de bewonersvereniging Dorpscentrum zijn zorgen over de voortgang van het project MFA en ontwikkeling Plaszoom.             Vraagt wanneer dit onderwerp op de openbare agenda wordt geplaatst en vraagt aandacht voor communicatie naar de inwoners.

Het verbaast ons in hoge mate dat de voorzitter totaal niet reageert op deze serieuze zaken. 
Deze coalitie heeft immers de burgerparticipatie, de communicatie naar de burgers hoog in het vaandel staan. Dan mag de burger verwachten dat de voorzitter dit ook belangrijk vindt.
 

Dit alles is aanleiding voor de Bewonersvereniging om de inspreektekst en het gebeuren eromheen onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad, zodat de raad alsnog de gelegenheid krijgt hierover  te discussiëren.


Graag zien wij dat op korte termijn, bij voorkeur in het eerstkomende presidium, aandacht wordt besteed hoe de burgerparticipatie, de communicatie en de informatie voorziening naar de burgers kan worden verbeterd.
U zou dit kunnen beschouwen als een uitkomst van de betreffende voorronde, waarbij door de Bewonersvereniging over de verdere stappen wordt geadviseerd aan het presidium.


Het zal ook duidelijk zijn dat een besloten vergadering over het Dorpscentrum een uitsluiting van de Bewonersvereniging betekent en weer een bevestiging van buitengesloten te worden, geen partij te zijn die er toe doet. Temeer daar in de inspreektekst al staat aangegeven dat over dit onderwerp meer besloten dan openbare vergaderingen zijn geweest.


Een besloten vergadering is in tegenspraak met het coalitie akkoord, dat propageert open te zijn naar de burger. 
De naam ‘besloten’ duidt al aan dat het achter gesloten deuren plaats heeft.
Toegang uitsluitend voor raadsleden, verboden voor burgers, geen pers.
Het besprokene blijft binnenkamers.
Wekt het dan niet de indruk een soort ‘achterkamertjespolitiek’ te zijn?
Weliswaar zitten de raadsleden van de oppositie partijen er bij, maar zij worden overstemd.
De raadsleden hebben zwijgplicht, geen burgers erbij, geen pers. Met als gevolg dat alles met geheimhouding blijft omgeven.
Openbare kennisgeving door de gemeente is summier.

Waarom moest op 16 december 2014 de vergadering besloten zijn?
Ook al zou het uitsluitend de financiële onderbouwing van de MFA betreffen dan mag de burger daar toch wel bij zijn, toch wel weten wat er met gemeenschapsgeld gebeurt?

Als het absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld uit onderhandelingspositie en/of om privé gegevens, is er dan niet een mogelijkheid te creëren om bij zo’n  besloten vergadering toch een gedeelte openbaar te laten zijn?

Zoals wij al eerder opgemerkt hebben, zijn voor dit project al verhoudingsgewijs teveel besloten vergaderingen geweest en wij verwachten dan ook dat komende raadsvergaderingen, met inbegrip van de voorronden, in openbaarheid zullen plaatsvinden.

Wij hopen, verwachten eigenlijk, dat in de eerstkomende raadsvergadering van 20 januari 2015 de raad definitief een besluit zal nemen over de MFA
Plaszoom.
Dat de bouw dan eindelijk kan beginnen

Wij zijn uiteraard bereid de genoemde zaken nader mondeling toe te lichten en zien uw reactie graag spoedig tegemoet

Met vriendelijk groeten,


namens de Bewonersvereniging Dorpscentrum,


J.Kesting, secretaris

Bijlage: inspreektekst Bewonersvereniging Dorpscentrum – voorronde A.Z. 16 december 2014 
cc: college van Burgemeester en Wethouders Wormerland


Inspreek tekst: zie 22 december 

Comments