Nieuws op datum‎ > ‎

Brief naar gemeenteraad en college van B&W inzake gespreksverslag met wethouder Fens

Brief van 21 februari 2015

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

 

Aan de Gemeenteraad en het college van B&W van Wormerland

Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

 

Wormer, 21 februari 2015

 

Geachte raadsleden, geacht college

 

Betreft:  reactie Bewonersvereniging op de ingekomen brief nummer 14, voorronde raad 10 maart 2015, inzake ‘Gespreksverslag bewonersvereniging n.a.v. lijst toezeggingen’. Actie: ter kennisgeving

 

Het verslag van het gesprek op 30 september 2014 van wethouder Fens, de heer Bukman en de afvaardiging  van de Bewonersvereniging hebben wij op 8 januari 2015 van de heer Bukman ontvangen.

Per ommegaande mail hebben wij de juiste namen en een ontbrekende naam van onze afvaardiging doorgegeven.

Op 13 januari 2015 hebben wij onze opmerkingen op dat verslag aan de heer Bukman gemaild.
Vervolgens mailde dhr. Bukman op 14 januari 2015, dat
hij de opmerkingen voor kennisgeving aanneemt.

Op de lijst van ingekomen brieven van de voorronde van 10 maart 2015 staat wel het gespreksverslag van de heer Bukman, maar onze opmerkingen over dat verslag worden niet vermeld.
Reden voor ons om met deze brief deze tekortkoming op te heffen, opdat ook de raad en het college kennis kan nemen van onze zienswijze over het verslag.
 


Onderstaand onze kanttekeningen bij bovengenoemd verslag:

Het is opvallend dat we het verslag pas na  ruim 3 maanden ontvangen, kort na onze brief van 30 december 2014 aan het college.


Verslag Bukman: De vereniging heeft op verschillende manieren laten weten zich niet gehoord te voelen.

Dat is eufemistisch uitgedrukt. Wij hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat wij door de wethouder niet als belanghebbende werden aangemerkt; we hebben dit gesprek als het ware moeten afdwingen.
In ons eigen notulen omschrijven wij het als volgt:
            De wethouder opent het overleg en vraagt ons om een toelichting. Zij is erg afwachtend.
            Dhr. Kesting geeft aan dat wij het gesprek aangevraagd hebben omdat wij als cluster tot nu toe geen gesprek hebben gehad over                 vlek B.
            Wij horen pas iets als alles al is geregeld
.

 

Verslag Bukman: De bewoners zijn blij, dat er geen verdieping op het bestaande gebouw wordt geplaatst.

Dit is een verkeerde interpretatie van dhr. Bukman.
Wij vonden het gebouw met een tweede bouwlaag een mooi ontwerp, gaf meer body en gaf meer accent aan het geheel (zo dacht de welstandscommissie er trouwens ook over).
Onze uitspraak was: ‘Ook zonder verdieping is het een mooi gebouw’.
Uit onze eigen notulen:  
            Mw. Fens: Het nieuwe gebouw is alleen op de begane grond. Dat scheelt behoorlijk in de bouwkosten. De gemeente wil geen verdieping, de kosten moeten beheersbaar blijven

NB: Over de inrichting van het gebouw hebben wij duidelijk aangegeven dat in het vorige ontwerp de ruimte voor de jongerensoos een geluidsdichte ruimte zou worden.
Op onze vraag of dit in dit nieuwe ontwerp ook het geval zal zijn werd ons nadrukkelijk toegezegd dat ook in het nieuwe ontwerp de jongerensoos geluidsdicht uitgevoerd zal worden.
             

 Verslag Bukman: De bewoners brengen de ruimtelijke omgeving onder aandacht. Het zou goed zijn om automobilisten te manen tot verlaging van hun snelheid via bijv. symbolen in de bestrating.

Ook dit is een te summiere weergave. Tevens werd door ons o.a. aangegeven dat de huidige containers ondergronds gaan en in geluidsarme uitvoering; plus een container voor  Klein Chemisch Afval.
Antwoord op onze vraag over een openbaar toilet:
‘Er komen toiletten in de MFA; wanneer de MFA geopend is kunnen de toiletten gebruikt worden’.

 

 Verslag Bukman: Afgesproken wordt dat zodra de plannen rond zijn de bewonersvereniging hierover wordt geïnformeerd.  Dat geldt ook voor eventuele aanpassingen in de openbare ruimte. De bewonersvereniging geeft aan met deze afspraak uit de voeten te kunnen.

Over de ontwikkeling van MFA / winkelcentrum Plaszoom hebben wij niets mogen inbrengen.
Door ons is dan ook duidelijk kenbaar gemaakt dat wij betreffende de openbare ruimte vooraf op de hoogte gebracht willen worden welke aanpassingen plaats zullen vinden.
Wij willen tijdig ingeschakeld worden, willen naar aanleiding van het concept ontwerp onze voorstellen kunnen inbrengen. 
Dit heeft betrekking op zowel de uitvoering van fase 2 als de aanpassingen die in fase 1 aangebracht zullen worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

J.Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum

 

NB: Overigens hebben wij nog steeds geen antwoord gehad op de genoemde brief van 30 december 2014.
We hebben er alle begrip voor dat het college tijd nodig heeft voor de voorbereiding van het antwoord en ook dat de raad vervolgens tijd nodig heeft voor een zorgvuldige afhandeling.

 

Dat neemt echter niet weg, dat wij het betreuren dat u in gebreke blijft om brieven binnen de toch al lange termijn van 6 weken te beantwoorden.



Comments