Nieuws op datum


Hier plaatsen we onze mededelingen op volgorde van datum.

Verder staan belangrijke recente mededelingen uit deze rubriek vermeld in een kader in de rechter kolom van de 'Home'-page van de site, dus op de hoofdpagina: Home.

Ingezonden brief Bewonersvereniging over MFA Plaszoom

Geplaatst 11 jan 2015 08:15 door Bestuur BVDorpscentrum

Een grote kop in het gemeentenieuws van 7 januari jl.: 

            VOLGENDE STAP IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE PLASZOOM.
Gevolgd door een artikel in het Noordhollands Dagblad: ‘Schot
in plan Wormerland’

 

De MFA in Plaszoom is belangrijk, de winkeliers en de renovatie van Plaszoom zijn minstens even belangrijk.
Doordat de MFA regelmatig de aandacht krijgt, lijken de winkeliers en de renovatie van het winkelcentrum Plaszoom veel minder belangrijk te zijn.
In onze ingezonden brief reageren we op het MFA gebeuren, maar benadrukken we eveneens  de belangen van de winkeliers.
Daarnaast uiten we ons ongenoegen over de vele besloten vergaderingen over de MFA Plaszoom.

In de komende raadsvergadering op 20 januari staat dit onderwerp niet op de openbare agenda.
Er is wel weer een korte besloten vergadering. Het onderwerp staat nooit vermeld, is geheim, krijgen wij dus niet te horen. Maar het moet welhaast over de MFA Plaszoom gaan, tenminste, als  deze coalitie / dit college enige voortgang in dit proces wil houden.  

Tekst van de ingezonden brief in het Noordhollands Dagblad van 10 januari 2015:

        MFA Plaszoom

‘Schot in plan Wormerland’ staat er in de krant (NHD, 7 januari).
Dat is een foute kop, als er hiermee bedoeld wordt dat er vaart gemaakt wordt met de MFA Plaszoom. Zijn het, symbolisch gezien, niet eerder schotten waarmee winkels dicht getimmerd moe(s)ten worden, omdat winkeliers het niet meer redden?

In een persbericht van 2 juli 2014 stond: ‘Dankzij de voortvarende aanpak van het college zijn de werkzaamheden uiterlijk begin 2015 afgerond’. Nu blijkt dat ze nog moeten beginnen.
Voortvarend? De correcte nautische term is dobberen; de winkeliers lopen averij op. Enkelen hebben al schipbreuk geleden; het is niet te hopen dat dit meerdere winkeliers overkomt.
Er was een goed plan voor een volwaardig MFA. Dat werd door de coalitie  in de ijskast gezet, het moest kleiner.
Het 10- jarige huurcontract zou een tekort opleveren van 270.000 euro. Dit kon niet volgens de coalitie, het was niet begroot, zou niet op te brengen zijn. Echter blijken wel 4 wethouders mogelijk (elk 75 procent ‘deeltijd’). In 4 jaar een extra kostenpost van 352.000 euro. Niet begroot, maar dat kan dan wel?
Deze coalitie van VVD, GL, CDA en PvdA heeft 1 jaar verspeeld met hun plan.
Dezelfde partijen hebben als ‘coalitie plus’ van 2004 tot maart 2010 al 6 jaren verspeeld met een onhaalbaar plan.
In totaal 7 jaar kostenverslindende plannenmakerij, met als gevolg 7 onnodige magere jaren voor de winkeliers.

En dan nu deze summiere berichtgeving in de krant. Dat kan ook niet anders. Onder verantwoordelijkheid van deze coalitie  zijn meer besloten dan openbare vergaderingen.
Voor meer informatie zie:
http://www.dorpscentrumwormer.nl/
Jan Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer

Opmerking.  Onderschrift bij de foto van Plaszoom:
    Er zit geen 'vaart' in de plannen voor MFA Plaszoom, 'dobberen' is een beter woord, schrijft Jan Kesting 

Ter informatie ook de tekst van het artikel in het NHD van 7 januari 2015:
        ‘Schot in plan Wormerland’.
Wormer  De verwezenlijking van een multifunctionele accommodatie in winkelcentrum Plaszoom in Wormer is weer een stap dichterbij. De gemeente Wormerland meldt dat de onderhandelingen met Hoorne BV in een ‘vergevorderd stadium’ zijn. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk begin dit jaar een besluit. Plan is dat bibliotheek, dienstencentrum en SCWO zich in de multifunctionele accommodatie vestigen. Plaszoom moet wel eerst   grondig worden vernieuwd en verbouwd.

Brief aan de raad

Geplaatst 7 jan 2015 02:59 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 7 jan 2015 03:08 bijgewerkt ]

Allereerst wensen wij U een voorspoedig en gezond 2015.

Daarnaast spreken wij de hoop uit dat deze coalitie / dit college de zaken betreffende het dorpscentrum Wormer voortaan meer in openbaarheid zal bespreken en dat zij de tekst op de gemeente website van december 2014 / gemeentenieuws 7 januari 2015 over de MFA Plaszoom nog dit jaar zal kunnen waarmaken.

            Volgende stap in Multifunctionele Accommodatie Plaszoom.
De onderhandelingen tussen de gemeente Wormerland en Hoorne B.V. over de vestiging van de multifunctionele accommodatie (MFA) in het winkelcentrum Plaszoom zijn in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat het Dienstencentrum, Scwo en ook de bibliotheek zich vestigen in de MFA. Naar verwachting kan de gemeenteraad van Wormerland begin 2015 hierover definitief een besluit nemen. Kort na definitieve overeenstemming wordt Plaszoom grondig vernieuwd en verbouwd.

Zal de MFA /de renovatie van Plaszoom nog wel in 2015 gerealiseerd gaan worden?
In het persbericht van 2 juli 2014 zou, dankzij de voortvarende aanpak van dit college, de renovatie van Plaszoom uiterlijk begin 2015 afgerond zijn.
Nu blijkt dat er pas dit jaar begonnen zal worden; en dat wordt ook nog eens met 'naar verwachting' aangeduid.
De Bewonersvereniging zal nog 'even' door moeten zetten; niet alleen de renovatie van Plaszoom, maar ook de openbare ruimte moet nog gerealiseerd worden.
Brief naar de Gemeenteraad
Naar aanleiding van het moeizame gebeuren rondom het inspreken op 16 december 2014 heeft de Bewonersvereniging op 30 december hierover een brief gestuurd naar de Gemeenteraad met kopie aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Hierin spreken wij ons ongenoegen uit over de besloten voorrondes. 
De brief spitst zich verder toe op de wijze waarop de voorzitter van de voorronde de raadsleden en de burgers monddood maakte. De voorzitter toonde geen enkele interesse voor de belangrijke onderwerpen die hierbij naar voren gebracht werden.
De uitkomst van de voorronde zou juist moeten zijn dat de raad verdere stappen kan ondernemen, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met inwoners. Dit zou ook in overeenstemming zijn met het reglement van orde voor de voorronden.

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

  

Aan de Gemeenteraad van Wormerland

Koetserstraat 3
1531 NX Wormer


Wormer, 30 december 2014

 

Betreft: Kanttekeningen n.a.v. inspreken, voorronde Algemene Zaken op 16 december 2014

 

Geachte raadsleden,

 

Op 16 december verzocht de heer Kesting, secretaris van de Bewonersvereniging Dorpscentrum, om te mogen inspreken. Hij wilde commentaar geven over weer een besloten vergadering, over de gebrekkige informatievoorziening naar de burgers en de daaruit voortvloeiende  moeilijkheid voor de Bewonersvereniging om goed te kunnen participeren.

De heer Schalkwijk, voorzitter van deze voorronde, weigerde dit omdat het niet op de agenda stond. Het reglement van orde van de voorronde zou dit niet toestaan.
Na overleg met de burgemeester kwam er toch toestemming om in te spreken.
Pal voor het inspreken waren er opnieuw strubbelingen, omdat de voorzitter het inspreken onder de volgende restrictie wilde toestaan:
            ‘Het is inderdaad algemeen waarop u inspreekt en niet n.a.v. enig agendapunt vanavond        hier ter behandeling in de voorronde’.
Daar was de inspreker het niet mee eens en reageerde met: “ Ik zal beginnen, ik merk wel als u wilt ingrijpen, doet u dat maar als u vindt dat het nodig is.”

Vervolgens heeft de inspreker zonder onderbreking zijn verhaal mogen doen.
Zijn verbazing hierover sloeg echter om in verbijstering toen na het inspreken
dhr. Kindt, woordvoerder van de PvdA, wilde reageren, maar direct en bot afgebroken werd door de voorzitter.
De voorzitter gebruikte als argument dat het  inspreken uitsluitend ter kennisname was.
Daar mocht niet op gereageerd worden, want het was geen agendapunt.
Zo worden raadsleden en burgers monddood gemaakt.
De voorzitter gaf geen verdere toelichting, wekte hiermee de indruk geen enkele belangstelling te hebben voor hetgeen was ingesproken.
Door ons ervaren als een schoffering van de Bewonersvereniging.

Dit bewuste doodzwijgen van de genoemde kritiekpunten door de voorzitter is zeer verontrustend, omdat het om belangrijke onderwerpen gaat, zoals later ook blijkt uit de Besluitenlijst Voorrondes Openbaar: 
            Inspraak: De heer J.Kesting uit namens de bewonersvereniging Dorpscentrum zijn zorgen over de voortgang van het project MFA en ontwikkeling Plaszoom.             Vraagt wanneer dit onderwerp op de openbare agenda wordt geplaatst en vraagt aandacht voor communicatie naar de inwoners.

Het verbaast ons in hoge mate dat de voorzitter totaal niet reageert op deze serieuze zaken. 
Deze coalitie heeft immers de burgerparticipatie, de communicatie naar de burgers hoog in het vaandel staan. Dan mag de burger verwachten dat de voorzitter dit ook belangrijk vindt.
 

Dit alles is aanleiding voor de Bewonersvereniging om de inspreektekst en het gebeuren eromheen onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad, zodat de raad alsnog de gelegenheid krijgt hierover  te discussiëren.


Graag zien wij dat op korte termijn, bij voorkeur in het eerstkomende presidium, aandacht wordt besteed hoe de burgerparticipatie, de communicatie en de informatie voorziening naar de burgers kan worden verbeterd.
U zou dit kunnen beschouwen als een uitkomst van de betreffende voorronde, waarbij door de Bewonersvereniging over de verdere stappen wordt geadviseerd aan het presidium.


Het zal ook duidelijk zijn dat een besloten vergadering over het Dorpscentrum een uitsluiting van de Bewonersvereniging betekent en weer een bevestiging van buitengesloten te worden, geen partij te zijn die er toe doet. Temeer daar in de inspreektekst al staat aangegeven dat over dit onderwerp meer besloten dan openbare vergaderingen zijn geweest.


Een besloten vergadering is in tegenspraak met het coalitie akkoord, dat propageert open te zijn naar de burger. 
De naam ‘besloten’ duidt al aan dat het achter gesloten deuren plaats heeft.
Toegang uitsluitend voor raadsleden, verboden voor burgers, geen pers.
Het besprokene blijft binnenkamers.
Wekt het dan niet de indruk een soort ‘achterkamertjespolitiek’ te zijn?
Weliswaar zitten de raadsleden van de oppositie partijen er bij, maar zij worden overstemd.
De raadsleden hebben zwijgplicht, geen burgers erbij, geen pers. Met als gevolg dat alles met geheimhouding blijft omgeven.
Openbare kennisgeving door de gemeente is summier.

Waarom moest op 16 december 2014 de vergadering besloten zijn?
Ook al zou het uitsluitend de financiële onderbouwing van de MFA betreffen dan mag de burger daar toch wel bij zijn, toch wel weten wat er met gemeenschapsgeld gebeurt?

Als het absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld uit onderhandelingspositie en/of om privé gegevens, is er dan niet een mogelijkheid te creëren om bij zo’n  besloten vergadering toch een gedeelte openbaar te laten zijn?

Zoals wij al eerder opgemerkt hebben, zijn voor dit project al verhoudingsgewijs teveel besloten vergaderingen geweest en wij verwachten dan ook dat komende raadsvergaderingen, met inbegrip van de voorronden, in openbaarheid zullen plaatsvinden.

Wij hopen, verwachten eigenlijk, dat in de eerstkomende raadsvergadering van 20 januari 2015 de raad definitief een besluit zal nemen over de MFA
Plaszoom.
Dat de bouw dan eindelijk kan beginnen

Wij zijn uiteraard bereid de genoemde zaken nader mondeling toe te lichten en zien uw reactie graag spoedig tegemoet

Met vriendelijk groeten,


namens de Bewonersvereniging Dorpscentrum,


J.Kesting, secretaris

Bijlage: inspreektekst Bewonersvereniging Dorpscentrum – voorronde A.Z. 16 december 2014 
cc: college van Burgemeester en Wethouders Wormerland


Inspreek tekst: zie 22 december 

Inspraak?

Geplaatst 23 dec 2014 11:57 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 23 dec 2014 13:46 bijgewerkt ]

Inspraak?
Verslag van de moeizame wijze waarop de Bewonersvereniging toestemming kreeg om te mogen inspreken en de 'afhandeling' daarvan.
Dinsdag 16 december 2014 was de laatste raadsvergadering van dit jaar en weer stond de MFA Plaszoom / de renovatie van Plaszoom niet op het openbare programma. Er was echter een besloten vergadering.
Van de besloten vergadering wordt het onderwerp nooit bekend gemaakt. Echter met een ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ was aan te nemen dat het over de renovatie van Plaszoom zou gaan.
De naam ‘besloten’ duidt al aan dat het achter gesloten deuren plaats heeft. Toegang uitsluitend voor raadsleden, verboden voor burgers. Het besprokene blijft binnenkamers. De raadsleden hebben zwijgplicht.
En zoals in de inspreektekst al is aangegeven zijn er over dit onderwerp meer besloten dan openbare vergaderingen geweest.

De inspreektekst is al eerder op de website geplaatst. Onderstaand het verslag over de uiterst moeizame manier om te mogen inspreken ( nieuwsbrief aan leden/donateurs d.d. 22 december jl.)
Dinsdag 16 december 2014 was de laatste raadsvergadering van dit jaar en weer stond de MFA Plaszoom niet op het openbare programma. Er was echter een besloten vergadering.

In het persbericht van 2 juli was al aangegeven dat dankzij ‘de voortvarende aanpak van het college’ de renovatie van Plaszoom uiterlijk begin 2015 afgerond zou zijn. Dat lukt totaal niet, dan gaan ze pas beginnen! Dan kon het niet anders, dan moest in de besloten vergadering dit onderwerp nog dit jaar besproken worden.
Ik wilde daar graag over inspreken.
Maar ja, de besloten vergadering is achter gesloten deuren, geheim, verboden voor burgers. Dan maar vragen of ik in de voorafgaande voorronde over Algemene Zaken mocht inspreken; algemeen dat moet toch kunnen?

Dhr. Schalkwijk, voorzitter van deze voorronde, weigerde dit echter, omdat het niet op de agenda stond. Het reglement van orde van de voorronde zou dit niet toestaan?
Ik wilde hierbij ook iets zeggen n.a.v. de besloten vergadering, waarvan ik veronderstelde dat het over de MFA Plaszoom zou gaan.
Dhr. Schalkwijk reageerde fel: 'Dat kon ik niet weten'. Dat klopt , dat wordt nooit vermeld, maar het was wel heel erg voor de hand liggend.

In de inspreektekst worden argumenten aangevoerd, waardoor dit met een ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ wordt aangetoond.
‘Meneer de voorzitter als u me laat inspreken dan hoort u het vanzelf’.
Na interventie van en overleg met de burgemeester kwam er toch toestemming om in te spreken.

Het is toch idioot dat je zo moet ‘knokken’ om te mogen inspreken. Uiteindelijk dus toch toestemming.

Pal voor het inspreken waren er opnieuw strubbelingen, omdat de voorzitter het inspreken onder de volgende restrictie wilde toestaan:
            ‘Het is inderdaad algemeen waarop u inspreekt en niet n.a.v. enig agendapunt vanavond hier ter behandeling in de voorronde’.
Daar was ik het niet mee eens.
Mijn reactie was dan ook: “Ik zal beginnen en dan hoor ik wel als u wilt ingrijpen, dan doet u dat maar als u vindt dat het nodig is. Dan zet ik het wel op papier en wordt het een ingezonden brief. Ik ben niet van plan om me te laten afschepen”.
            Noot: Als dat de methode van de coalitie is om de participatie van burgers te bevorderen, dan komt er niemand meer.

Vervolgens heb ik zonder onderbreking mijn verhaal mogen doen.
Mijn verbazing hierover sloeg echter om in verbijstering toen na het inspreken
de woordvoerder van de PvdA ( dhr. Kindt) wilde reageren, maar direct en heel bot afgebroken werd door de voorzitter.
De voorzitter gebruikte als argument dat het  inspreken uitsluitend ter kennisname was. Daar mocht niet op gereageerd worden, want het was geen agendapunt.
Zo worden raadsleden en burgers monddood gemaakt.

De voorzitter gaf geen verdere toelichting, wekte hiermee de indruk geen enkele belangstelling te hebben voor hetgeen was ingesproken. Alsof het hem geen bal interesseerde. Een schoffering van de Bewonersvereniging.
Dit bewuste doodzwijgen door de voorzitter van de genoemde kritiekpunten is zeer verontrustend.

Er werd over belangrijke onderwerpen ingesproken, zoals later ook blijkt uit de Besluitenlijst Voorrondes Openbaar: 
            Inspraak: De heer J.Kesting uit namens de bewonersvereniging Dorpscentrum zijn zorgen over de voortgang van het project MFA en ontwikkeling Plaszoom. Vraagt wanneer dit onderwerp op de openbare agenda wordt geplaatst en vraagt aandacht voor communicatie naar de inwoners.

In het besluit staan de belangrijke mededelingen van het inspreken nogmaals vermeld.
Het verbaast ons in hoge mate dat de voorzitter totaal niet reageert op deze serieuze zaken. 

Deze coalitie heeft immers de burgerparticipatie, de communicatie naar de burgers hoog in het vaandel staan. Dan mag de burger verwachten dat de voorzitter, tevens mede formateur, mede de geestelijke vader van deze coalitie, dit belangrijk vindt.

Pas op 20 januari 2015 zal de eerstvolgende raadsvergadering zijn.
Als de raad dan besluit dat het college het contract met Hoorne kan tekenen dan zal  de renovatie van Plaszoom pas eind januari 2015 beginnen.

Noot: zojuist informatie op de gemeentelijke website. 
Volgende stap in Multifunctionele Accommodatie Plaszoom.
De onderhandelingen tussen de gemeente Wormerland en Hoorne B.V. over de vestiging van de multifunctionele accommodatie (MFA) in het winkelcentrum Plaszoom zijn in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat het Dienstencentrum, Scwo en ook de bibliotheek zich vestigen in de MFA. Naar verwachting kan de gemeenteraad van Wormerland begin 2015 hierover definitief een besluit nemen. Kort na definitieve overeenstemming wordt Plaszoom grondig vernieuwd en verbouwd. 


Het college is dus niet in staat haar belofte waar te maken dat het project uiterlijk begin 2015 afgerond zal zijn. Integendeel, begin 2015 zal er pas mee gestart kunnen worden.
De vertraging is uitermate frustrerend voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de winkeliers.

De 4 partijen van deze coalitie hebben in de jaren 2004 tot maart 2010 als ‘coalitie plus’ al ruim 72 maanden verspeeld met een plan dat onhaalbaar was.
Nu weer een flinke vertraging. Meer dan 80 maanden in totaal bezig geweest met plannen maken!
Toen een megalomaan plan, nu een geamputeerd MFA.
De MFA van coalitie plus naar coalitie nu: Van megalomaan naar minimalistisch.

 

Gelukkig kunnen we het positief afsluiten.
Er zal binnenkort echt gestart worden met de renovatie van Plaszoom.

We kunnen trots, maar vooral gelukkig zijn met hetgeen we bereikt hebben.
We hebben geknokt voor een kleinschalig plan met ruimte in het centrum. Dat doel hebben we bereikt.
De vorige coalitie heeft haar belofte voor het kleinschalig plan waar kunnen maken. Kon dit echter niet in zijn geheel afbouwen, omdat de nieuwe coalitie de plannen
drastisch wijzigde; hetgeen een flinke vertraging opleverde.


Voor de uiteindelijke realisering van vlek B en de daarbij behorende openbare ruimte zal de Bewonersvereniging Dorpscentrum zich blijven inzetten.  

Vanaf 2001 zijn we al met het Centrumplan bezig, waaronder vele jaren heel intensief.
We willen graag alle leden bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en ook Wout van Aalst met zijn verpletterende enthousiasme.


 

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015.

 Met vriendelijke groet,
Jan Kesting, secretaris
Inspreken Bewonersvereniging in de Voorronde Algemene Zaken op 16 december 2014

Geplaatst 22 dec 2014 08:02 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 24 dec 2014 07:57 bijgewerkt ]

Op 16 december wilde de secretaris van de Bewonersvereniging inspreken teneinde informatie te verkrijgen  over de ontwikkeling van de MFA in Plaszoom en de renovatie van winkelcentrum Plaszoom.

In het openbare programma van de raadsvergadering stond hierover niets vermeld.
Hoogstwaarschijnlijk zou het wel ter sprake komen in de geplande, besloten vergadering.

Dan komen we echter nog niets aan de weet, daar mogen we niet bij zijn en de raadsleden mogen daarover niets zeggen.

 

Inspreken op de besloten vergadering mag niet, dat is achter gesloten deuren.
Mijn verzoek om  in de voorafgaande voorronde Algemene Zaken te mogen inspreken werd geweigerd door de voorzitter, dhr. Schalkwijk.
Met als argument: “ Het staat niet op de agenda.  Het reglement van orde zou dit niet toestaan" ?
Na interventie van en overleg met de burgemeester kwam er toch toestemming om in te spreken.
Het is toch idioot dat je zo moet ‘knokken’ om te mogen inspreken. Uiteindelijk dus toch toestemming gekregen.
Echter pal voor het inspreken waren er opnieuw strubbelingen met de voorzitter.

 

Maar goed, uiteindelijk is het toch gelukt. Het resultaat staat hieronder vermeld.

NB:   De besluitenlijst en de geluidsopname van de voorronde Algemene Zaken staat op de gemeente website:

            Geluidsopname: 20141216 Groene zaal AZ en tarievennota.mp3

 

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

 

Inspreken Bewonersvereniging Dorpscentrum – Voorronde Algemene Zaken - 16 december 2014

Vanavond de laatste raadsvergadering van dit jaar en net als voor 25 november staat de MFA Plaszoom niet op het openbare programma.
Wel een besloten vergadering in de voorronde.
Het lijkt ons aannemelijk dat het over de MFA zal gaan.
Immers wethouder Fens heeft in de begrotingsraad van 4 november op de vraag van VLW aangegeven: “ dat er nog geen financiële onderbouwing is; zij hoopt dat daar op korte termijn sprake van zal zijn. Als de onderhandelingen zijn afgerond dan komt zij terug bij de raad met een financiële onderbouwing”.

Kennelijk is het nu zover. Het is voor ons wel vervelend dat het weer in een besloten voorronde wordt besproken. Toelichting van de wethouder, maar uitsluitend aan de raadsleden; verboden voor burgers.
Wordt er nog wel goede informatie openbaar gemaakt?

In de raad staat de MFA / de renovatie Plaszoom niet op de agenda; ik neem dan ook aan dat er geen raadsbesluit over de MFA genomen zal worden.

De eerstvolgende raadsvergadering is op 20 januari 2015.
Als de raad dan besluit dat het college het contract met Hoorne kan tekenen dan zal  de renovatie van Plaszoom pas eind januari 2015 beginnen.

Mede naar aanleiding van de besloten vergadering enkele kanttekeningen over de informatie- verstrekking naar de burgers.
De coalitie predikt open te zullen zijn naar de burgers, komt zelfs met een werkgroep voor de verruiming van burgerparticipatie.
 
Maar hoe kan de Bewonersvereniging goed participeren,
- als zij onthouden wordt van voldoende informatie
- als zij niet als belanghebbende werd beschouwd,
- als pas na aandringen en pas op 30 september een afgedwongen gesprek met de wethouder plaats heeft,
- als op de gemeente website totaal niets vermeld staat; geen letter, geen tekening, niets 
- als over de MFA / de renovatie Plaszoom meer besloten dan openbare raadsvergaderingen zijn

Na een eerdere besloten vergadering op 1 juli moesten wij het doen met een summier persbericht zoals dat van 2 juli 2014. 
In dat persbericht wordt de voortvarende aanpak van het college geroemd en wordt vermeld dat de renovatie van Plaszoom uiterlijk begin 2015 afgerond zal zijn.
Die vermelding van ‘voortvarende aanpak’ is als misplaatst te beschouwen.
Naar nu blijkt zal het project niet begin 2015 afgerond zijn, maar zal er pas begin 2015 mee gestart kunnen worden.
De vertraging is uitermate frustrerend voor alle betrokkenen.

Tevens geeft het college hiermee een verontrustend signaal af naar de burgers.
Als het college zich met het project Plaszoom al zo verslikt heeft, hoe zal het dan uitpakken met al die ingrijpende zaken die op de gemeente afkomen, zoals bijvoorbeeld de zorgtaken.
Zijn er nu al niet veel inwoners bezorgd of het college in staat is om die zaken goed en tijdig te organiseren?
Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de renovatie van Plaszoom zal het er niet beter op worden.

Hopelijk is het college toch in staat om op adequate wijze die bezorgdheid weg te nemen.


J.Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum

Waar moet dat heen?

Geplaatst 27 okt 2014 12:21 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 27 okt 2014 12:47 bijgewerkt ]

Het college van B&W Wormerland wil een kleinere MFA in Plaszoom en vermeldt dat in de nieuwe opzet het Dorpstheater geen deel meer uitmaakt van de nieuwe MFA.
Het Dorpstheater zou het liefst in de oude Kruiskerk blijven, maar die wordt gesloopt in 2016.

Ze willen wel naar de MFA in Plaszoom.
Maar het college heeft  anders besloten. Het college zal alternatieve oplossingen onderzoeken.

Maar waar moet, waar kán het Dorpstheater dan wel heen?

Verschillende locaties zijn al door het bestuur van het Dorpstheater beoordeeld, maar niet geschikt bevonden.

Als er geen vervangende ruimte te vinden is, dan zal het Dorpstheater na ruim 35 jaar, in 2016, ophouden te

bestaan.
 
Dat kan toch niet, dat mag toch niet gebeuren!

Wij verwachten dan ook dat het college, dat het Dorpstheater buiten de MFA Plaszoom heeft gehouden, ook in

staat is om een geschikt alternatief voor het Dorpstheater te creëren.


Onderstaand een weergave van de geraadpleegde artikelen:

Artikel Dorpstheater             Bron:     https://www.facebook.com/dorpstheaterwormer

Naar aanleiding van het artikel in Aktief van 12 oktober (en eerder in het NHD) over de Multi Functionele Accommodatie ( MFA) in Plaszoom heeft het bestuur van het Dorpstheater Wormer enige kanttekeningen.

 Uit het stukje zou je kunnen opmaken dat het Dorpstheater niet mee wil gaan naar de MFA in het dorpscentrum omdat wij het liefst op de huidige locatie, de oude Kruiskerk, wil blijven.
Het tegendeel is waar. Wij hebben jarenlang op een prettige manier gesproken met alle belanghebbenden over indeling van de ruimte en samenwerking met de toekomstige gebruikers van de nieuw te bouwen locatie.

 Nadat dit jaar een nieuw college was gevormd, werd het bestuur van het Dorpstheater uitgenodigd voor een gesprek met wethouder. Tijdens dat onderhoud werd ons meegedeeld dat er voor het Dorpstheater geen plaats meer is in de MFA en dat er in afgeslankte vorm zal worden verdergegaan.

 In het gesprek is ons ook gevraagd wat wij het liefst zouden willen. Op de huidige locatie blijven, natuurlijk!
 Maar wij zijn er echter zeer goed van doordrongen dat dát geen optie is. Het kerkje waar het theater nu gehuisvest is, zal namelijk worden afgebroken ten behoeve van woningbouw.
Daarom zijn wij al een tijdje op zoek naar een andere ruimte, die beantwoordt aan de eisen waar een theater(tje) minstens aan moet voldoen om goed te kunnen draaien.
Er zijn al verschillende locaties de revue gepasseerd, zoal de Stoomhal, Verenigingsgebouw en kerkgebouwen. Helaas bleken deze niet geschikt te zijn, ook niet na verbouwing.

Zouden wij er niet in slagen goede vervangende ruimte te vinden, dan zal het Dorpstheater Wormer, na ruim 35 jaar, in 2016, ophouden te bestaan.

 Het bestuur van Dorpstheater Wormer


Artikel in Aktief van 12 oktober          Bron:     http://www.aktief-krant.nl/krant/2014-10.pdf

 Multifunctionele Accommodatie in Plaszoom

 Wormer - Maandag 8 september heeft de gemeenteraad van Wormerland ingestemd met een gewijzigde opzet voor het centrumplan. Op basis van de coalitieafspraken heeft een heroverweging plaatsgevonden. Met alle betrokkenen  is gesproken over de stand van zaken en de problemen die de
 coalitie in de huidige plannen ziet. De conclusie van deze gesprekken is dat het plan zoals vermeld in de bestaande samenwerkingsovereenkomst niet realiseerbaar is, in hoofdzaak wegens het ontbreken van een getekende huurovereenkomst. Het college heeft toestemming gekregen van de raad om  de onderhandelingen te starten om te komen tot een kleine MFA op de begane grond van Plaszoom. De bestaande samenwerkings-overeenkomst biedt ruimte om nieuwe afspraken te maken.

 Met de MFA partijen is gesproken over alternatieve oplossingen. Het resultaat is een kleinere MFA waarin Scwo en het dienstencentrum worden ondergebracht. Idealiter zou de Bieb hier ook bij passen maar de beschikbare oppervlakte is, met de huidige ruimtevraag  van De Bieb ontoereikend. Op verzoek van De Bieb wordt onderzocht of de bibliotheek in een nieuwe meer beperkte  opzet toch inpasbaar is. In de nieuwe opzet maakt het Dorpstheater geen deel meer uit van de nieuwe MFA. Het Dorpstheater wil het liefst op de huidige locatie, de oude kerk, blijven.

Het college vindt het belangrijk dat op korte termijn een gewijzigde huurovereenkomst  wordt ondertekend. Winkelcentrum Plaszoom staat nu voor een  flink deel leeg en dat is slecht voor de winkels aldaar. Het is de bedoeling dat de renovatie uiterlijk begin 2015 is afgerond.

Gemeente website, rubriek Actueel 9 september 2014


In dit artikel staat over de Multi Functionele Accommodatie in Plaszoom een summiere omschrijving met betrekking tot het Dorpstheater:
            Kleinere Multifunctionele accommodatie (MFA)
Met de MFA partijen is gesproken over alternatieve oplossingen. Het resultaat is een kleinere MFA  waarin Scwo en het dienstencentrum worden ondergebracht.
Op verzoek van De Bieb wordt onderzocht of de bibliotheek in een nieuwe meer beperkte opzet toch inpasbaar is.
            In de nieuwe opzet maakt het Dorpstheater geen deel meer uit van de nieuwe MFA. Het Dorpstheater wil het liefst op de huidige locatie, de oude kerk, blijven.

Volledige tekst zie:   http://www.wormerland.nl/nieuws/2014/09/09/multifunctionele_accommodatie_in_plaszoom        

   


Briefwisseling met het college van B&W Wormerland

Geplaatst 24 sep 2014 12:01 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 24 sep 2014 13:15 bijgewerkt ]


Het antwoord van het college van B&W op onze brief van 20 augustus vonden wij dermate tekort schieten dat wij hier weer op gereageerd hebben met onderstaande brief.

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

 

Aan het College van Burgemeester en wethouders Wormerland
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

Wormer, 18 september 2014


Betreft: Communicatie over voortgang ontwikkeling Dorpscentrum Wormer / MFA in Plaszoom –
        uw antwoordbrief d.d. 11 september 2014

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Bij deze spreken wij ons ongenoegen uit over de trage afhandeling van onze brief van 20 augustus 2014. Deze gang van zaken lijkt in tegenspraak met de uitgangspunten van uw eigen coalitieakkoord waar het de communicatie met de burger betreft.

 

Ondanks de grote verschillen van inzichten die wij hadden met de zogenoemde coalitie-plus in de periode 2004 - maart 2010, hadden wij daarmee toch, zij het na stevig aandringen, een afspraak over de behandeling van brieven. Deze konden tot 10 dagen voor een raadsvergadering ingeleverd worden om nog op die raadsvergadering behandeld te worden.

 

Bij de huidige coalitie, met een record aantal wethouders, blijkt zelfs een termijn van 20 dagen tekort voor de raad van 9 september en zo komt de brief pas in de volgende vergadering aan de orde; ruim 40 dagen na afgifte van de brief.
Dit steekt erg mager af bij de prestaties in de periode 2004-2010, toen er de afspraak was dat een brief binnen 14 dagen beantwoord zou worden; iets wat nu niet gehaald wordt.

 

Zo lijkt het er op dat wij ten onrechte door het college niet als direct betrokkenen worden beschouwd. Echter, wij willen nogmaals benadrukken dat wij als omwonenden en dus belanghebbenden vanaf het begin bij het overleg betrokken behoren te worden. Immers, indien, tengevolge van een verkeerde invulling, Plaszoom verpaupert, ondervinden  ook de omwonenden de nadelige gevolgen hiervan.
Onze buurt, onze directe woon- en leefomgeving wordt dan aangetast met ondermeer bijkomend financieel nadeel, de waardedaling van woningen.In uw respons stelt u dat de besprekingen uitsluitend betrekking hebben gehad op de invulling van het gebouw. Echter met de nieuwe invulling van het gebouw wordt ook duidelijk het uiterlijk van het gebouw zelf gewijzigd. Dit wordt bevestigd door de gewijzigde omgevingsvergunning met duidelijk andere gevels. Ook daarover hadden we graag mee willen discussiëren.

Wij zijn verheugd over uw stelling dat u ons serieus neemt en dit zou geruststellend moeten zijn. Feit is echter dat wij thans wel een uitnodiging voor een informatief gesprek met en door de wethouder Fens ontvangen hebben, maar dat dan de zaken feitelijk al geregeld zijn en geen inspraak meer mogelijk is. Alles is dan al geregeld.


Deze gang van zaken roept herinneringen op aan de periode 2004- maart 2010, waarin de omwonenden regelmatig werden geconfronteerd met voldongen feiten en gebrek aan inspraak. Echter, gezien uw coalitieakkoord met lovenswaardige teksten als “iedereen doet mee. Iedereen spreekt mee” verwachten wij dat dat niet uw bedoeling kan en zal zijn.

Op onze vraag waarom de raadsvergadering op 1 juli een besloten bijeenkomst was bent u ons helaas het antwoord schuldig gebleven.
Besloten bijeenkomsten lijken in tegenspraak met een transparante besluitvorming en open communicatie richting de burgers.


We kunnen deze brief in zoverre positief afsluiten dat nu een datum voor de bijeenkomst is vastgesteld, waarin de wethouder ons nader zal informeren over hetgeen zij met de MFA partners en de ontwikkelaar heeft bereikt.
Dit kan het begin zijn van een goede invulling van de lovenswaardige uitgangspunten in het coalitieakkoord ten aanzien van onder meer burgerparticipatie.


Mede daarom rekenen wij er op dat u ons in het vervolg wel direct bij het begin van het overleg zal betrekken.


Met vriendelijke groet,

J. Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum 


cc: Gemeenteraad van Wormerland        Tekst van de brief van het college van B&W d.d. 11 september 2014:

                                                                                                                                                      Bewonersvereniging Dorpscentrum  
                                                                                                       W
ormer                                                                                                        De heer J. Kesting
                                                                                                       Talingstraat 15
                                                                                                       1531VH WORMER


Datum                     : 11 september 2014
Uw brief van           : 20 augustus 2014
Uw kenmerk           : Communicatie Dorpscentrum
Ons nummer          : 14-010359
Behandeld door      : S.Bukman
Doorkiesnummer    : 075-651 2221


Onderwerp      : Communicatie dorpscentrum

Geachte heer Kesting,

Naar aanleiding van uw brief dd 20 augustus 2014 meld ik u het volgende.
Bij het aantreden van het nieuwe college is de stand van zaken van het Centrumplan geïnventariseerd en heeft het college allereerst met de direct betrokkenen gesproken. Dat zijn de ontwikkelaar, de beoogde gebruikers van de Multifunctionele Accomodatie (MFA) en de winkeliers uit Plaszoom. De besprekingen hebben uitsluitend betrekking gehad op de invulling van het gebouw.

U vraagt zich af waarom de Bewonersvereniging niet als betrokken partij is aangemerkt en waarom er geen kans op inspraak is gegeven. En u stelt dat daarmee de indruk wordt gewekt dat de Bewonersvereniging niet serieus genomen wordt. Daarnaast vraagt u waarom de raadsvergadering van 1 juli 2014 over het centrumplan besloten was.

Nadrukkelijk stelt het college dat de bewonersvereniging wel degelijk serieus wordt genomen. Wij nodigen u dan ook uit voor een overleg met de wethouder. Het secretariaat zal  u benaderen om een afspraak te maken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Wormerland,


S.Bukman
Projectleider


 

Van megalomaan naar minimalistisch.

Geplaatst 22 sep 2014 11:05 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 26 sep 2014 11:00 bijgewerkt ]

Van megalomaan naar minimalistisch.

De ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in het Dorpscentrum van Wormer vanaf 2004 tot heden (22 september 2014)

Megalomaan -  De periode van 2004 tot maart 2010.
Het tijdperk van de  ‘coalitieplus’ – GroenLinks – PvdA - VVD en meewerkend CDA, onder supervisie van de GroenLinkse projectwethouder Roos.
In 2005 mochten de burgers van Wormerland kiezen uit 3 varianten van een relatief kleinschalig centrumplan. Zij kozen voor de zgn. MFA variant, maar kwamen bedrogen uit.  De ‘coalitieplus’ kwam haar afspraak niet na.
De drie varianten werden samen gevoegd, verwerkt tot een ‘groots’  centrumplan. Een gebouw van 90 meter lang, 14 meter hoog; met een tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Slechts een minuscuul pleintje zou overblijven.
Er zou een uitgebreide MFA komen (minimaal 2500 m2) met een majestueuze entree en een aparte ingang voor de jongerensoos.
Bij de verkiezingen in maart 2010 toonden de burgers van Wormerland het inzicht dat bij de ‘coalitieplus’ ontbrak. Als in een referendum keerden zij zich tegen het oude centrumplan en kozen voor een kleinschaliger Alternatief Plan.
In plaats van een ondergrondse parkeergarage een parkeerterrein op maaiveld en de mogelijkheid om op het dak te parkeren.
Door de 'coalitie plus' zijn 6 jaren verloren gegaan bij de ontwikkeling van het Dorpscentrum; het heeft heel veel geld gekost.
Bovendien werd een subsidie van 550.000 euro verspeeld, omdat de ‘coalitieplus’ niet in staat bleek om in  die 6 jaar het megalomane plan tot uitvoering te brengen.
Realisatie fase vlek A - Periode april 2010 tot maart 2014
Naar aanleiding van de verkiezingen vormden VLW en SP een coalitie met de heer Hendriks als verantwoordelijk wethouder voor het project Dorpscentrum Wormer.
Ondanks veel tegenwerking van de andere partijen ging hij aan de slag om zijn verkiezingsbelofte voor een kleinschalig plan uit te voeren.
Tot onze grote vreugde en opluchting werd in november 2013 het kleinschalige project opgeleverd inclusief de openbare ruimte van vlek A.
Een volwaardig MFA zou op vlek B gerealiseerd gaan worden ( SCWO – Bieb – Dorpstheater – grand café – gemeente winkel – Dienstencentrum).
De voortgang werd echter geblokkeerd door de uitslag van de verkiezingen in maart 2014.

Minimalisme- maart 2014 tot heden.
Een nieuwe coalitie trad aan, net als de ‘coalitieplus’, bestaande uit: VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.
Als Projectwethouder treedt  mevrouw Fens (GroenLinks) op. 
 
De coalitie startte met: ‘De plannen voor de MFA gaan de ijskast in. Alternatieven worden beoordeeld’.
In de eerste openbare raadsvergadering over dit onderwerp op 8 september 2014 werd bevestigd dat een kleinere MFA in Plaszoom komt, waarin Scwo en Dienstencentrum worden ondergebracht. Er zal worden onderzocht of een kleinere Bieb inpasbaar is.

Conclusie: Er komt nu zo weinig dat van een Multi Functionele Accommodatie eigenlijk geen sprake meer is.         
                  Van ‘coalitieplus’ naar coalitie nu:  Van megalomaan naar minimalistisch.


Bijlagen:
Raad 8 september: Bijdrage Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer (inspreektekst Jan Kesting)
                               Besluitenlijst raad 8 september
MFA in Plaszoom – gemeente website ‘Actueel’ – d.d. 9 september
Na te lezen / te beluisteren / meer info:
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2014/8-september/20:00
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/8-september/21:00
http://www.wormerland.nl/nieuws/2014/09/09/multifunctionele_accommodatie_in_plaszoom

Woordelijke verslag raad van 8 september( vnl. over interpellatiedebat):
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-september/22:15Brief aan college van B&W Wormerland

Geplaatst 23 aug 2014 10:38 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 23 aug 2014 10:44 bijgewerkt ]


Aan het College van Burgemeester en wethouders
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

 

Wormer, 20 augustus 2014 

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

 

Betreft: Communicatie over voortgang ontwikkeling Dorpscentrum Wormer / MFA in Plaszoom 


Tot maart 2010 bleken plannen voor het Dorpscentrum Wormer niet haalbaar te zijn.

De doorbraak kwam na de verkiezingen van maart 2010 toen de burgers van Wormerland kozen voor een kleinschaliger plan.


In openbare raadsvergaderingen werd veelvuldig de herinrichting van het Dorpscentrum Wormer besproken.
Er waren cluster overleggen met alle belanghebbende partijen.
Behalve het clusteroverleg hadden wij regelmatig contact met de verantwoordelijke wethouder. Ook was er goede samenwerking met de directie en uitvoerder bij de bouw en met de uitvoerder bij de inrichting van de openbare ruimte.

Dit was een prima werkwijze van zaken samen bespreken en samen doen, dus echte burgerparticipatie. Met als resultaat dat in november 2013 de eerste fase van het kleinschaligere plan werd gerealiseerd.

 

De directe voortzetting van de tweede fase werd onderbroken door de verkiezingen in maart 2014.
De nieuwe coalitie van VVD, GL, PvdA en CDA maakte bij aantreden kenbaar de huidige MFA-plannen te bevriezen. Alternatieven zouden onderzocht worden.
De omgevingsvergunning zou aangepast moeten worden met vertraging als gevolg.
Uiteraard respecteerden wij de verkiezingsuitslag en hoopten op een goede samenwerking met de nieuwe coalitie, temeer daar het coalitieakkoord aandacht besteedde aan nobele zaken als burgerparticipatie.

Helaas werden wij daarin teleurgesteld, want de Bewonersvereniging werd niet bij het overleg betrokken. Onze verzoeken om informatie kwamen niet verder dan een secretariaat en leverden enkel op ‘dat de wethouder nog met het dossier bezig is’.


De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie was een besloten vergadering, waardoor wij ook hier niets over te horen kregen.

Op 2 juli volgde het persbericht: “Multi Functionele Accommodatie in Plaszoom”, dat vooral vragen opriep over het blijkbaar gereduceerde multi-functionele karakter (geen dorpstheater, bibliotheek mogelijk elders…).
Met meer ruimte voor burgerparticipatie, zoals overleg met de Bewonersvereniging, had dit soort onduidelijkheid voor de bevolking kunnen worden voorkomen.
                                                                      

Onderaan het persbericht was een opmerking voor de media dat zij meer info konden krijgen.
De Bewonersvereniging kreeg echter géén aanvullende informatie, onze secretaris kreeg op 8 juli telefonisch te horen:
    “ Pas als de zaken goed uitgewerkt zijn met de MFA partijen en de ontwikkelaar zal de Bewonersvereniging uitgenodigd         worden voor een gesprek met wethouder Fens”.
Dan is dus geen inspraak meer mogelijk, alles is dan al geregeld – geheel in tegenspraak met de door het college verkondigde goede burgerparticipatie.

 

Dit alles geeft aanleiding tot onze volgende vragen:

  • Waarom was de raadsvergadering op 1 juli een besloten bijeenkomst?

  • Waarom beschouwt het college de Bewonersvereniging niet als een betrokken partij?

  • Waarom hebben wij als belanghebbenden geen inspraak gekregen?

  • Bent u van plan om de Bewonersvereniging in het vervolg wel te betrekken bij de herinrichting van het Dorpscentrum?

Met de gevolgde werkwijze wekt u de indruk ons als belanghebbenden niet serieus te nemen en ervaren wij uw optreden als getuigend van weinig respect voor de leden van de Bewonersvereniging en hun inzet.

Dit lijkt in tegenspraak met uw coalitieakkoord met als titel:
“Iedereen doet mee. Iedereen spreekt mee”.
“De betrokkenheid van de burgers is belangrijk”.

De zaken die het college zo belangrijk vindt, zoals Burgerinitiatief, Burgerparticipatie, wijkgericht werken, dat doet de Bewonersvereniging al jaren.
Al vanaf 2001 hebben de leden en bestuur van de Bewonersvereniging zich intensief ingezet voor een Leefbaar Dorpscentrum.

Ondanks onze teleurstelling over de gang van zaken tot nu toe, gaan wij er van uit dat in de geest van de titel van het coalitieakkoord, de Bewonersvereniging bij de verdere herinrichting van het dorpscentrum betrokken zal worden.
Wij hebben altijd open gestaan voor goed overleg met alle betrokkenen en zullen dat blijven doen.

Uw schriftelijke reactie zien wij graag spoedig tegemoet.

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer  

 

 

cc: Gemeenteraad van Wormerland

Multifunctionele accommodatie in Plaszoom

Geplaatst 4 jul 2014 07:50 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 19 jul 2014 11:06 bijgewerkt ]


De coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA had al aangegeven de huidige MFA-plannen in het

dorpscentrum te
bevriezen en te onderzoeken welke alternatieven mogelijk zouden zijn.
Wij waren uiteraard zeer benieuwd naar die plannen en wanneer dat bekend gemaakt zou worden.
Op dinsdag 1 juli, de laatste raadsvergadering voor de zomer vakantie, werd in een besloten bijeenkomst

(
uitsluitend voor raadsleden!) een toelichting op de MFA plannen gegeven.
Bijzonder spijtig dat deze bijeenkomst niet openbaar was. Met een vergadering achter gesloten deuren heeft de
coalitie geen goed signaal naar de burgers afgegeven.

Als vervolg op die besloten raadsvergadering werd op 2 juli onderstaand persbericht afgegeven.

Persbericht  gemeente Wormerland

2 juli 2014
Multifunctionele accommodatie in Plaszoom

Met de verplaatsing van de weekmarkt en de supermarkten DekaMarkt en Vomar is de toeloop bij de winkels in het winkelcentrum Plaszoom sterk afgenomen. Het nieuwe college is van mening dat dit een onwenselijke situatie is en is daarom direct na haar aantreden voortvarend met de betrokken partijen, waaronder de winkeliers, in gesprek gegaan om te komen tot een oplossing.

Maatregelen op korte termijn

Op korte termijn wordt een aantal maatregelen doorgevoerd om de situatie te verbeteren. Zo is de ingang naar het winkelcentrum door eigenaar Hoorne B.V. inmiddels verplaatst naar de kant van het parkeerterrein. Verder wordt de opzet van de markt aangepast zodat de doorloop naar het winkelcentrum logischer wordt.

Renovatie winkelcentrum en komst MFA

Naast de maatregelen op korte termijn wordt het winkelcentrum Plaszoom nog dit jaar volledig gerenoveerd. Hierbij wordt ook de multifunctionele accommodatie (MFA) ondergebracht in het winkelcentrum. Het aangepaste plan met betrekking tot de renovatie van het winkelcentrum inclusief MFA is inmiddels goedgekeurd door de welstandcommissie. Dit betekent dat de gemeente kan overgaan tot het afgeven van een omgevingsvergunning waarna Hoorne B.V. kan starten met de renovatie. Het is de bedoeling dat de renovatie uiterlijk begin 2015 is afgerond. Hoewel de komst van de MFA in winkelcentrum Plaszoom zeker is, staat op dit moment nog niet exact vast welke MFA partijen gehuisvest worden in winkelcentrum Plaszoom. Het college is hierover nog in gesprek met de verschillende MFA partijen.

Met de maatregelen op korte termijn, de renovatie van het winkelcentrum Plaszoom en de komst van de MFA naar het centrum van Wormer verwacht het college dat de situatie voor de winkeliers in winkelcentrum Plaszoom zal verbeteren.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van OVER-gemeenten, tel. (075) 651 21 00


Als noot in het persbericht, zoals dat ook naar ons is gemaild, staat dat de redactie voor meer informatie contact kan opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente. De journalist van het NHD heeft inderdaad aanvullende informatie gekregen hetgeen blijkt uit het artikel: “MFA Wormer kleiner ijskast weer uit” (zie bijlage). De journalist kreeg wel aanvullende info, wij niet.
Als secretaris van de Bewonersvereniging heb ik gebeld naar de afdeling Communicatie. De betreffende ambtenaar kon mij niet verder informeren. Zij zou contact opnemen met het secretariaat en vragen een datum voor een gesprek met de verantwoordelijke wethouder Fens voor te stellen.
Enkele dagen later werden wij gebeld door de directiesecretaresse met de mededeling:
“ Pas als de zaken goed uitgewerkt zijn met de MFA partijen en de ontwikkelaar zal de Bewonersvereniging uitgenodigd worden voor een gesprek met de wethouder”.
Dan is dus geen inspraak meer mogelijk, want alles is dan al geregeld.

Overigens wordt in dit persbericht de voltooiing van de werkzaamheden te rooskleurig voorgesteld.
Het persbericht vermeld: “Het winkelcentrum Plaszoom wordt nog dit jaar volledig gerenoveerd”. Dit is foutieve voorlichting, want in hetzelfde bericht staat dat de renovatie in dit jaar begint!
De werkzaamheden zullen pas rond 1 oktober 2014 starten.
Het eerste gedeelte, de verbouwing van de oude Vomar ruimte, zal begin 2015 klaar zijn.

Tevens als bijlage: “Interpellatie verzoek Centrumplan Wormer” van VLW en SP  (Bron: website VLW)
Kern van dit verzoek: Er is geen besluit van de gemeenteraad voor de gewijzigde uitvoering van Plaszoom.
Onder vraag 7 wordt opgemerkt dat er geen inspraak van bijv. de Bewonersvereniging meer mogelijk zal zijn. Zie ook punt 9.
De conclusie zal voor de lezer duidelijk zijn. 

Mede naar aanleiding van dit Interpellatie verzoek gaan wij er vanuit dat op 9 september 2014 in een openbare  raadsvergadering( dus ook voor burgers toegankelijk! ) de plannen voor winkelcentrum Plaszoom  worden toegelicht. Hopelijk is dan ook bekend welke MFA partij(en) naar Plaszoom komen en onder welke condities. 

 

Feestelijke opening van het dorpsplein en supermarkt.

Geplaatst 23 nov 2013 11:03 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 27 nov 2013 11:29 bijgewerkt ]

Donderdag 21 november 2013: een gedenkwaardige dag voor de Bewonersvereniging.
Eerst in een notendop de ‘aanloop’ naar deze feestelijke bijeenkomst. 

In  2001 is een groep burgers gestart met het verweer tegen de ongewenste, grootstedelijke bouwplannen in het dorpscentrum. De eerste jaren nog plannen, die vrij snel weer verdwenen.
Tot in 2004 de ‘coalitie plus’ aan de slag ging.  De burgers mochten eerst nog kiezen uit drie varianten, te weten òf meer oppervlakte voor de MFA(Multi Functionele Accommodatie) òf meer woningen òf meer winkels. De burgers kozen voor de MFA variant.
Het zou echter niets uitgemaakt hebben welke variant zij gekozen zouden hebben. Het werd namelijk én meer vierkante meters voor de MFA én meer winkels én meer woningen. Met het megalomane, kolossale centrumplan ten gevolge.
Hiermee had de 'coalitie plus' haar werkwijze, haar gedrag naar de burgers duidelijk gemaakt.

 

Als voortzetting was in oktober 2006 in een tent op het dorpsplein een feestelijke bijeenkomst van de toenmalige projectwethouder Roos met Dekamarkt en Wormerwonen ter ondertekening van de intentieovereenkomst voor de bouw van het oude, grootschalige centrumplan.
Een feestelijke bijeenkomst voor hen en de ‘coalitie plus’ (Groen Links - Partij van de Arbeid - VVD - CDA). Niet voor ons. 
Wij, inmiddels optredend als Comité Leefbaar Dorpscentrum, zetten een bliksemactie op.  De vlaggetjesactie. Op elke vlag een gedicht waarin de verontrusting van de omwonenden werd verwoord. Deze gedichten werden als bundel met de titel “Roos’ syn droom en omwonenden nachtmerrie” aangeboden aan wethouder Roos en de overige betrokkenen.
Tevens grepen wij die gelegenheid aan om handtekeningen te verzamelen voor de aanvraag van een referendum tegen het gemeenteplan.

Het was de aanzet tot een jarenlange strijd met de toenmalige ‘coalitie plus’. Alle mogelijkheden werden aangegrepen om te voorkomen dat het kolossale ‘gemeenteplan’ gerealiseerd zou worden.
Zoals bijvoorbeeld: de presentatie van het kleinschalige Alternatieve Plan - een informatiestand op de braderie - de spandoeken met het alternatieve plan contra het gemeenteplan, die tijdenlang in privé tuinen hebben gestaan – het ‘koffie ochtendje’ op het, met vrachtwagens, afgebakende ‘pleintje’ - de maquettes, die ook op de markt gedemonstreerd werden – de oprichting van onze vereniging - de juridische acties - de flyer net voor de verkiezingen rondgedeeld; eigenlijk teveel om op te noemen.
Daarbij hebben wij altijd nagestreefd om de zaken op correcte wijze weer te geven, zowel wat betreft de toonzetting als met het feitenmateriaal. 

Buiten de leden van de Bewonersvereniging was ook iemand die op persoonlijke titel met goede en onderbouwde ideeën hier veel aan heeft bijgedragen.

Het heeft energie gevreten, tijd en geld, maar vooral ook emotie. Met het oude gemeenteplan zou immers het dorpscentrum en daarmee tevens onze leefomgeving ernstig aangetast worden.


Met al die inspanningen zijn we er in geslaagd om een politieke omwenteling te bewerkstelligen.
Door onze informatie heeft de Wormerlandse bevolking de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010  aangegrepen  als een referendum tegen het grootschalige, oude gemeenteplan en voor het kleinschalige Alternatieve Plan, zonder ondergrondse parkeergarage en met behoud van een groot plein.
De SP kwam zelfs met 3 zetels in de raad en VLW ging van 3 naar 6 zetels. De coalitie van deze partijen had als één van de belangrijkste punten de realisering van een kleinschaliger plan in het dorpscentrum.
Het is een harde, politieke strijd geworden.
Dankzij de wethouder/manager Hendriks die, met een zelfde gedrevenheid als wij, bleef doorgaan is het kleinschaliger gebouw met een ruim aandoend centrum tot stand gekomen.

Op donderdag 21 november 2013 was er net als 7 jaar geleden een feestelijke bijeenkomst, maar nu ook voor ons.

Wij zijn heel blij en erg opgelucht dat het kleinschalige gebouw gerealiseerd is.
Wij mogen daar best trots  op zijn, want door onze gezamenlijke inzet is dit gebouw mogelijk geworden.
Het resultaat van al die jaren van inspanning is dat nu iedereen met ons kan meegenieten van dit mooie en ruime dorpscentrum.


Er wordt beweerd, dat een gemeente zich identificeert door en met zijn centrum.
Ruimte, zó kenmerkend voor Wormerland, komt nu ook in het dorpscentrum tot uiting. 


Onderstaand een verwijzing naar websites voor meer informatie over de feestelijke opening.

Het openingswoord werd uitgesproken door een trotse wethouder Hendriks. De toespraak is als document bijgevoegd en ook, met foto, te zien op de website van Vereniging Liberaal Wormerland.
            http://www.liberaalwormerland.nl/81009580

Artikel op de website Wormerland
http://www.wormerland.nl/nieuws/2013/11/22/dorpsplein_en_supermarkt_in_wormer_officieel_geopend

Als derde tekst en fotoreportage op de SP website en van de blog van H. Mak
            http://wormerland.sp.nl/nieuws/2013/11/eerste-fase-dorpscentrum-geopend

            http://wormerland.sp.nl/blog/henk-mak/2013/11/eerste-fase-voltooid

 

1-10 of 25