Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Interview in de Aktief

Geplaatst 22 jan 2009 03:08 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 6 mrt 2009 02:34 bijgewerkt ]
In de januari-editie (2009) van de Aktief heeft de Bewonersvereniging zijn mening over de bouwplannen in het centrum mogen geven. Dit gebeurde in de rubriek het Estafettestokje. Dit 'stokje' was doorgegeven door Hoorne BV, eigenaar van winkelcentrum Plaszoom en tegenstander van het centrumplan in zijn huidige vorm.
In de column  'het Estafettestokje' is een ingekort artikel van de Bewonersvereniging Dorpscentrum geplaatst; inkorting was nodig in verband met de beschikbare ruimte in de krant.
Op de website wordt de originele,  onverkorte versie weergegeven.Het ESTAFETTESTOKJE
In de Aktief van november heeft Hoorne B.V. het stokje overgedragen aan de Bewonersvereniging Dorpscentrum.

Status vereniging?
Bewonersvereniging Dorpscentrum, met officiële statuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus met rechtspersoonlijkheid.
(www.dorpscentrumwormer.nl)

1. Hoe luidt op dit moment Uw juiste naam en welke rechtsvorm bezit U ?

Wij zijn Bewonersvereniging Dorpscentrum, hebben officiële statuten en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hebben dus rechtspersoonlijkheid.

 

2. U heeft na de indrukwekkende folder van de gemeente (het mag wat kosten) en het estafettestokje van Hoorne nu een idee over de situatie. Hoe staat u hiertegenover ?

De gemeente gaat de laatste tijd zeer voortvarend te werk en probeert telkens weer haar plannen zo mooi mogelijk voor te stellen. Ook doet ze voorkomen dat de burgers, inwoners van Wormer, het zo willen. Dat zou lijken op een breed gedragen plan, maar dat blijkt helaas, voor de gemeente, niet het geval te zijn. Het zogenaamde interactieve ontwerpproces ‘van grof naar fijn’ is grotendeels aan de burgers (omwonenden) voorbijgegaan.

Er was met de ‘kaartjes enquête’ “Hart van Wormer” het idee gegeven dat het om een dorpse zetting zou gaan. Daar is in het nu definitieve plan / ontwerp niets van terug te vinden.

Men zegt naar de burgers geluisterd te hebben en met hun opmerkingen rekening te hebben gehouden. Dat luisteren, voor de meeste bij dit ontwerpproces betrokkenen, slechts aanhoren was is inmiddels overduidelijk.

Op de vele zogenaamde inspraak- en voorlichtingsavonden werden insprekers niet serieus genomen en werd, via het éénrichtingsverkeer, mededeling gedaan van de vorderingen van het alsmaar groter wordende project.

De Raad had een programma van eisen goedgekeurd, maar daar werd, en wordt, steeds meer van afgeweken. Inspraak is in deze gemeente een vies woord, alleen op papier kan het geen kwaad, maar in de praktijk past het niet bij deze Raad en B&W.

Tot twee keer toe werd een referendumaanvraag afgewezen en een als burgerinitiatief ingediend alternatief plan werd niet eens met de indieners besproken, als ongewenst terzijde geschoven. Dit plan kon niets zijn, want het kwam immers niet van zo’n duur, ingehuurd deskundig bureau.

Het destijds door bureau Zandvoort voorgedragen plan werd afgewezen door de Raad en het College, maar had in ieder geval een echte visie als grondslag en een samenhang met de andere kwadranten van het centrum. Dat is in het huidige plan / ontwerp absoluut niet het geval.

Wij, BeVeDo en met ons vele inwoners van Wormer, zijn en blijven voorstanders van een bebouwing die past in een dorp, ons dorp, met ruimte en groen eromheen. Wij vinden een ondergrondse parkeervoorziening niet passen in deze dorpsvisie.

 

3. Uit het dorp komen ook wel eens de geluiden dat U het als naaste bewoners vooral uit eigenbelang doet..Nu is daar niets mis mee, maar ik denk zelf, dat dit een misplaatste gedachte is

Als er een blokkendoos van 90 meter lang en 14 meter hoog voor je neus gebouwd gaat worden is het moeilijk vol te houden dat er geen eigenbelang meespeelt, natuurlijk is ons dat niet vreemd. Maar wij, en met ons velen, vinden het dorpse karakter van Wormer erg belangrijk. Dat wordt op verschillende plaatsen in ons dorp al flink aangetast en levert ongewenste situaties op voor wat betreft de verkeersveiligheid, de leefbaarheid, het milieu e.d.

Dat vitaliteit voor ons dorp belangrijk is, ontkent niemand. Echter, de krampachtige bewegingen om een centrum te realiseren dat ± 20.000 inwoners moet bedienen om rendabel te kunnen zijn, is werken met oogkleppen op. Twee gelijkwaardige supermarkten, met een nagenoeg gelijk assortiment, kunnen ook geen extra aantrekkende werking hebben. Dat blijkt natuurlijk pas als het gerealiseerd is en niet voldoet, maar dan is het centrum reeds grondig verpest. Is dat in het belang van de Wormer inwoners?

Volgens de statuten streeft onze Vereniging naar het behoud van het ‘Dorpse’ van onze gemeente en een groene, veilige omgeving voor de inwoners van de wijk en het dorp in het algemeen. Is dat alleen uit eigenbelang? De uitslagen van de door ons gehouden enquêtes geven een ander beeld.

 

4. Wat is uw grootste grief tegen de nieuwbouwplannen?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar de omschrijving bij vraag 2.

  

5. Er zijn nog veel mogelijkheden om de bouw te stoppen of tenminste te vertragen. Kunt u een tipje van de sluier oplichten over de nog te houden acties in de toekomst?

Het stoppen van de bouw zal niet gaan lukken en is ook niet onze bedoeling. Wij willen graag op korte termijn een aangepast ‘Dorps’ bouwplan gerealiseerd zien, dat op brede steun onder de bevolking kan rekenen. Onze bereidheid tot overleg hierover staat nog steeds.

Wat de eventueel volgende acties zullen zijn hangt af van de beslissing van de ledenvergadering, maar gezien haar standpunten zal waarschijnlijk, in overleg met onze advocate, de juridische weg bewandeld gaan worden.

 

6. Wat moet volgens U de nieuwe naam worden voor het winkelcentrum? Ik neem niet aan dat het winkelcentrum “Rooskleurig” wordt.

Vooropgesteld dat het een ‘boodschappencentrum’ zal blijven, is alles waar “Roos” in voorkomt een verwijzing naar Rozenhof in Zaandam, ook al niet zo’n voorbeeld van geslaagd ontwikkelen.

Bovendien zou een benaming waarin de naam van wethouder Roos voorkomt de burgers van Wormer blijvend herinneren aan het ‘ongelukkige’ optreden van deze wethouder bij het tot stand komen van dit plan.

 

7. De bouw bij de nieuwe school van de ondergrondse parkeergarage gaat tot nu toe voorspoedig. Geeft dit hoop?

Dat de bouw daar voorspoedig verloopt is waarschijnlijk vanuit de bouwer en de gemeente bekeken,  maar als u met de omwonenden spreekt hoort u andere geluiden. Daarbij komt nog dat de directe gevolgen van dit bouwproject pas te beoordelen zijn als het gebouw in gebruik is genomen.

De gevolgschade voor de omwonenden zal waarschijnlijk pas op langere termijn aan het licht komen, c.q. te overzien zijn. Daarna volgt een langdurige periode van touwtrekken over de bewijslast en de hoogte van eventuele vergoedingen. Het al enige weken wegpompen van grondwater, zonder dat er damwanden om het te bemalen deel staan, is daarbij een verontrustend vooruitzicht.

Dat er ten behoeve van het Centrumplan een veel diepere put gemaakt gaat worden (2 laagse parkeerkelder) die bovendien veel frequenter gebruikt gaat worden (volgens de verwachtingen),

geeft zeker geen hoop op een goede afloop.

 

8. Wanneer denkt u dat er begonnen wordt met bouwen?

Als het aan de plannenmakers ligt gaat men half  2009 aan het werk, maar gezien de weerstand van diverse betrokken partijen zou dat best eens enige tijd later kunnen worden.

Als het aan ons ligt, en met ons vele anderen, wordt er met het realiseren van dit te grote plan nooit aangevangen, maar komt men tot een vergelijk over een voor alle partijen aanvaardbaar compromis. Mogelijk dat de verkiezingen in het voorjaar van 2010 ons een andere Raad en College zal opleveren die tot heroverwegen bereid zijn en ons een echt ‘Dorps’centrum gunnen.

 

9. Hoe lang zal het totale bouwplan duren?

U stelt ons die vraag, maar wij zijn maar leken en kunnen dus niets hierover zeggen. Maar inschattend, hetgeen berust op opmerkingen van de projectleider, komen wij op een bouwtijd van zo’n drie jaar. . Overigens hangt dit natuurlijk ook af van een eventuele overeenstemming met Vomar/Hoorne. Ook de herontwikkeling van Plaszoom zal zeker een tweetal jaren vergen.

Wat daar echter nog bij opgemerkt dient te worden is dat het opknappen/aanpassen van de omringende straten een heel lange tijd zal gaan duren, daar dit uit de lopende begroting zal moeten worden betaald en er nog andere aanpassingen volgens het GVVP dienen te worden uitgevoerd..Al met al verwachten wij dat de Wormerlanders lange tijd (zo’n 6 jaar) met een gehavend centrum zullen worden geconfronteerd en dat mede daardoor een aantal winkeliers het niet zullen kunnen volhouden.

   

10. Heeft U nog een Clovisspreuk?

Groen Links, voor effectieve groenverwijdering.

 

11. Aan wie geeft U het estafettestokje door?

Wij willen het stokje doorgeven aan Marco Sombroek, een zeer bij het centrum betrokken medeburger.