Nieuws 2009-2011

[Dit is gearchiveerd nieuw uit de periode 2009-2011]

Hier vindt u het overzicht van nieuwsberichten uit 2009-2011, zoals op onze site geplaatst. Dit is de actuele aanvulling op de overige informatie die min of meer 'tijdloos' is.


Hier plaatsen we onze mededelingen op volgorde van datum.

Verder staan belangrijke recente mededelingen uit deze rubriek vermeld in een kader in de rechter kolom van de 'Home'-page van de site, dus op de hoofdpagina: Home.

Bewoners zijn wethouder dankbaar - op naar een beter plan

Geplaatst 1 aug 2011 04:50 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 1 aug 2011 05:56 bijgewerkt ]

Onlangs werd de ontbindingsovereenkomst getekend tussen de Gemeente, DEKA en Wormerwonen. Hiermee komen VLW en SP hun verkiezingsbelofte na en is het plan van de vorige coalitie (nu oppositie: VVD, GL, PvdA en CDA) geheel van de baan. De bewoners van Wormer uitten hun dankbaarheid met een groot spandoek.
 
Met de ondertekening van de ‘ontbindingsovereenkomst’ en het intrekken van de bouwvergunning 1e fase, kan een nieuwe start gemaakt worden met de invulling van een goed centrumplan voor Wormer. Dit keer een plan dat, naar wij verwachten, wel op de instemming van het merendeel van de Wormerlanders kan rekenen!
 
Dit verheugende nieuws was voor de Bewonersvereniging reden om de vlag en een aangepast spandoek uit te hangen.
Op het spandoek wordt met name de wethouder Hendriks bedankt, die de ombuiging van de centrumplannen in zijn portefeuille heeft.
 
Hendriks (van VLW) wordt door enthousiaste dorpsbewoners bedankt
voor zijn inzet om het oude 'gemeenteplan' van PvdA, GL en VVD
van tafel te krijgen en in harmonie met alle belanghebbenden naar
een betere oplossing toe te werken.
 
Korte terugblik.
De oude 'coalitie-plus' partijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) - nu optredend als de Verenigde Oppositie Partijen - lukte het niet om op een redelijke termijn een nieuw dorpscentrum te realiseren dat de instemming van de bevolking had. Echter, met de nieuwe coalitie (SP en VLW) komt dit dorpscentrum met draagvlak onder de bevolking en de winkeliers in het centrum wel snel dichterbij, zeker nu na realisatie van de ontbindingsovereenkomst.
 
Toch kreeg de wethouder van VLW in de afgelopen tijd veel onterechte en ongenuanceerde kritiek van de oppositiepartijen op zijn streven naar een ander plan voor het dorpscentrum. 
 • Eerst werd beweerd dat de wethouder te veel op het kompas van de juristen van de Vomar voer. Hij moest een onafhankelijke advocaat in de arm nemen, zei de oppositie. Natuurlijk kwam die onafhankelijke advocaat er. Maar de ontwikkelingen betreffende de onderhandelingen met alle belanghebbenden kregen een minder openbaar karakter, juist op advies van die onafhankelijke advocaat. Toen vonden de oppositiepartijen weer dat ze te weinig informatie kregen. Als ze wel informatie kregen (toch wel regelmatig) wilden zij zich niet aan vertrouwelijkheid houden. Zij zochten de openbaarheid met halve waarheden en insinuaties.
 • Het veronachtzamen van de burgerparticipatie door die ‘oude coalitie-plus’ (PvdA, GL, VVD en CDA) in de periode 2006 - begin 2010, was een schrijnend voorbeeld van eigen dunk. Zij wisten wel wat goed was voor ons dorp, daar was geen inspraak van de burger bij nodig. Zij zijn daarop bij de verkiezingen in 2010 flink op afgerekend. Men zou verwachten dat er door dit gevoelige verlies bij hen nu enig besef zou moeten doorbreken van hoe ze hier anders mee om moeten gaan, maar uit hun reacties blijkt dat ze niet veel geleerd hebben van de recente historie.
 • Er waren vele 'openbare beraadslagingen' in de voorronde van de raadsvergadering over de voortgang van het centrumplan. Hierbij kwamen de oppositiepartijen met vragen die zij zelf in het verleden nooit wenste te beantwoorden en verder met nogal ongenuanceerde kritiek op de wethouder van VLW. Hij diende zich volgens hen af te vragen of het centrum wel aantrekkelijk wordt met maar één supermarkt. Dat er een Hema gaat komen, die voor een totaal ander assortiment dus aantrekkingskracht zorgt, ontgaat de oppositie kennelijk. Dat dit ook een invulling kan zijn van een vitaal centrum wil men niet zien. Dat de winkeliers van het centrum deze ontwikkeling graag zien ontgaat de raadsleden van de oppositie ook, zij vragen het zich in het openbaar af.
 • De termijn waarbinnen de nieuwe plannen nu gestalte krijgen is in de ogen van die oppositiepartijen te lang. Zij vergeten kennelijk heel snel, zij waren de afgelopen 8 jaar niet in staat een plan te presenteren dat voldoende draagvlak onder de inwoners van Wormer had en dat daardoor niet van de grond kwam. Terwijl de huidige coalitie al veel verder is! Waarom niet eens positief meedenken/meewerken nu er een serieuze kans is dat het wel gaat lukken? Geef deze coalitie in ieder geval een reële kans.
Graag constructief oppositie voeren
Oppositie voeren kan heel nuttig zijn en bijdragen aan betere besluitvorming, maar dan moet die wel constructief zijn en niet afbrekend.
Wij wensen alle oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) veel wijsheid en begrip.
Wij spreken dan ook de verwachting uit dat zij zich in het belang van Wormerland positief zullen opstellen en daadwerkelijk willen meewerken aan de totstandkoming van een nieuw dorps Dorpscentrum.

 

Ontbindingsovereenkomst: het oude centrumplan is definitief van de baan!

Geplaatst 28 jul 2011 08:12 door Bestuur BVDorpscentrum

Vandaag meldde de Gemeente middels een persbericht : "Gemeente Wormerland, DekaMarkt en WORMERWONEN ondertekenen ontbindingsovereenkomst centrumplan Wormer".
Hiermee is het oude centrumplan van de vorige coalitie (nu oppositie) geheel van de baan.
 
Het oude plan voorzag in de bouw van een ongeveer 100 meter lang en 14 meter hoog gebouw midden in Wormer, plus een 2-laagse ondergrondse parkeergarage. Het open karakter van het dorp zou hiermee volledig verdwijnen. Veel bewoners waren fel tegen. VLW en SP waren ook tegen het plan en mede hierdoor behaalden zij een verkiezingsoverwinning in Wormerland.
 
Nu is dat plan van de vorige coalitie (VVD, GL, PvdA en CDA) geheel van de baan, omdat alle betrokkenen (Wormerwonen, DEKA en gemeente) een 'ontbindingsovereenkomst' hebben getekend. Hierin staat ondermeer: "met de ondertekening vastgelegd dat zij over en weer geen aanspraken hebben in verband met de eerder aangegane Ontwikkelingsovereenkomst". De DEKA gaat overigens een nieuwe supermarkt openen aan de Koetserstraat.
 
Met de ondertekening van de ontbindingsovereenkomst kan een nieuwe start gemaakt worden met een goed centrumplan voor Wormer. Dit keer een plan wat wel op de instemming van de Wormerlanders kan rekenen!
 
Zie de bijlage voor het originele persbericht van de Gemeente Wormerland van 28 juli 2011.

Prestatie afspraken - Oppositie weigert discussie

Geplaatst 28 jul 2011 06:31 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 28 jul 2011 06:49 bijgewerkt ]

In de voorronde van de gemeenteraad op 19 juli 2011 stond het onderwerp op het programma:
Uitvoering prestatieafspraken met Wormer Wonen voor de periode 2011-2014”. Maar de oppositie wilde niet praten. 
 
In de voorronde van de gemeenteraad op 19 juli komen de oppositiepartijen (VVD, GL, PvdA en CDA) in de zogenoemde 1e termijn met een voorgekookte, gezamenlijke verklaring. Meteen wordt duidelijk dat er andere bedoelingen zijn. Zij gaan niet akkoord met het voorstel van B&W om het geld uit het Reserve Fonds Volkhuisvesting (ca   € 295.000) toe te wijzen aan Wormerwonen. Wethouder Hendriks stelde dat hiermee 8 extra sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.  De oppositie geeft aan niet met SP en VLW over dit voorstel te willen praten. Uiterst vreemd daar de voorronde juist bedoeld is om met elkaar te kunnen discussiëren.
 
De oppositiepartijen willen een debat tijdens de integrale raadsvergadering. In 2e termijn zeggen ze verder niets. Logisch dat de fracties van SP en VLW dat debat dan niet nodig vinden.

Het is dan zeer hypocriet dat de oppositie vervolgens met een motie komt waarin zij hun grote verbazing en afkeuring uitspreken over het feit dat de SP en VLW weigeren het debat inhoudelijk te voeren.

Ook is het opmerkelijk dat zij bezwaar maken over geld dat naar een woningbouwcorporatie gaat.
Immers in november 2007 kwam het vorige college (nu in de oppositie...) met het voorstel om uit ditzelfde fonds  € 265.000 ter beschikking te stellen aan een woningcorporatie voor de realisatie van 7 sociale huurwoningen in Jisp. Dit voorstel werd aangenomen. Per woning dus eenzelfde ‘subsidie’. Daarmee zijn in Jisp mooie, sociale huurwoningen gerealiseerd.
Je kunt je afvragen waar het de oppositiepartijen werkelijk om gaat, het algemeen belang of het zich afzetten tegen de coalitie van SP en VLW?
Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer

 

Nieuwsbrief van 25 juni 2011 van de Bewonersvereniging

Geplaatst 7 jul 2011 01:48 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 7 jul 2011 04:48 bijgewerkt ]

Betreft: Beroepsprocedure – verslag van de Regiezitting op woensdag 22 juni 2011 bij de Bestuursrechter te Haarlem
 
Beste leden, donateurs en belangstellenden,
Op 22 juni jl. vond de regiezitting plaats van ons beroep tegen vrijstelling en bouwvergunning voor het 'oude' centrumplan. Op een regiezitting is er geen sprake van het uitvoeren van het onderzoek voor een rechtzaak, maar informeert de rechter zich over de kwestie door alle belanghebbenden aan te horen.  Bestuursrechters die vroeg in een procedure met partijen de stand van zaken doorspreken, blijken vaker het geschil definitief op te lossen - zonder echte rechtszaak.  In de nieuwe politieke realiteit is voor het oude plan geen plaats meer, daarom lijken alle betrokken partijen er wel met elkaar uit te kunnen komen.
 
 AANWEZIG:  

 Bewonersvereniging:

 Mr Elmas (advocate), Jan Kesting (secretaris), Ton Hogenes (voorzitter)
 Gemeente:  wethouder Hendriks, mevr. Meijer en nog een ambtenaar,  plus advocaat.
 Hoorne BV (VOMAR):  dhr. van Elst plus advocate
 Wormer Wonen:  dhr. Krijnen plus advocaat
 
AFWEZIG:
Dreef Beheer (Deka) had gefaxt dat zij verhinderd waren. In de fax verwijzen zij naar de intentieovereenkomst om te komen tot een ontbinding van de op 9 april 2008 gesloten ontwikkelingsovereenkomst.
 
VERSLAG ZITTING:

De zitting begint met een korte inleiding door de rechter, hij wil wel geloven in een ‘win/win’ oplossing voor alle partijen.

Daarna geeft wethouder Hendriks een korte toelichting over de stand van zaken; hij wil voor
1 augustus de zaak definitief (positief) afgehandeld hebben.

Dhr. van Elst (Hoorne/Vomar): Het gaat hem ook om de tijdige ontbinding van de ontwikkelingsovereenkomst, dan zijn zij bereid hun (pro forma) bezwaar tegen de omgevingsvergunning van de Deka aan de Koetserstraat in te trekken.

 

Verwacht wordt dat ook het bezwaar van garage Groot wordt ingetrokken. Daarmee is er dan geen belemmering meer voor de Deka om zich te vestigen aan de Koetserstraat.

Dhr Krijnen (WormerWonen) wil zeker positief meewerken, maar verlangt wel compensatie van de gemeente voor de door hen gemaakte ontwikkelingskosten voor het oude plan. 

Onze advocate vat de uitslag als volgt samen:

Conform het besprokene ter zitting wordt het door de rechtbank uit te voeren onderzoek geschorst. De rechtbank bepaalt dat gemeente Wormerland voor 12 september 2011 aan de rechtbank de stand van zaken dient te berichten. Alsdan zal de rechtbank partijen vragen of zij hierin aanleiding zien om hun beroep in te trekken.

 

Wij zullen dus nog even geduld moeten hebben, voor we weten waar we aan toe zijn.


Volledigheidshalve is de brief van de rechtbank als bijlage bij dit bericht te vinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Dorpscentrum,

Jan Kesting, secretaris.

 

Nieuwsbrief 5 juni 2011 van de Bewonersvereniging

Geplaatst 21 jun 2011 08:01 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 7 jul 2011 03:30 bijgewerkt ]

Voor onze leden, donateurs en andere geïnteresseerden, is hier de nieuwsbrief van juni 2011 in te zien of te downloaden.
Zie de bijlage hieronder.

Met vriendelijke groet,
het bestuur.

Bomenplan en GroenLinks

Geplaatst 21 jun 2011 07:55 door Bestuur BVDorpscentrum

Ingezonden brief van de Vereniging, als reactie op het artikel in het Noordhollands Dagblad van 17 mei 2011:

“Wormerland nog zonder bomenbeleid”


Waar blijft het 'bomenbeleidsplan' vraagt GroenLinks in Wormerland zich af. GroenLinks is bezorgd dat Wormerland geen 'bomenplan' heeft. Mooi zo'n 'groene' emotie. Wie zat er jaren in het college? Juist GroenLinks. In al die tijd hebben ze geen bomenplan gemaakt.
En wie wilde het centrum vol beton storten met een 100 meter lang gebouw met parkeergarage, inclusief de kap van al het groen?

Juist GroenLinks.

Het lijkt erop dat GroenLinks, in de oppositie, er vooral op uit is politieke puntjes te scoren.


Hieronder als bijlagen te vinden:

 1. Artikel van 17mei 2011 in het NHD
 2. Ingezonden brief van de Vereninging van 23 mei 2011 in het NHD.

Burgerparticipatie - inspreekbeurt 'WBgW'

Geplaatst 9 jun 2011 00:53 door Bestuur BVDorpscentrum

In dit bericht de essentie van onze inspreekbeurt over het Wijk- en buurtgericht werken (WBgW) op 17 mei 2011. De inspreekbeurt werd verzorgd door onze voorzitter Ton Hogenes bij de betreffende voorronde van de raadsvergadering op die dag.
 
Samenvatting van de inspreekbeurt:
 
In de inspreektekst gaf Ton aan dat burgerparticipatie belangrijk is voor het goed functioneren van de politiek. Hij herhaalde nog eens dat onze Vereniging graag Plaszoom Oost wil vertegenwoordigen voor het zogenaamde 'Wijk- en Buurtgericht Werken' (WBgW).
 
Hij reageerde verder vooral op de bespreking van dit onderwerp in de voorronde van 8 februari 2011. Er waren toen positieve geluiden, maar ook negatieve over het 'WBgW'.
Ton vertelde dat met name de reactie van de PvdA, bij monde van mevrouw Bonn, er in negatieve zin uit sprong.
 
Zij zei namelijk dat "Als gevolg van een paar handtekeningen acties van enkele schreeuwers" het 'prachtige centrumplan' was teruggedraaid. Ze gaf zelf daarbij aan weinig van het oude centrumplan af te weten en dat bleek dan ook duidelijk met zo’n opmerking. Het is wel duidelijk waarom de PvdA zetels heeft verloren...
 
Verder ging Ton in op meer voorbeelden van zulke ongelukkige uitspraken van mevrouw Bonn en het niet respectvol behandelen door sommige partijen van burgers en mogelijk ook kiezers.
 
Voorts stelde Ton vast dat de PvdA niet betrokken wil worden bij het ontwikkelen van beleid voor burgerparticipatie en dat naar het College wil afschuiven. Altijd makkelijk om comfortabel achterover te leunen en dan kritiek te uiten op anderen die het werk doen...
 
Tenslotte merkte Ton op, dat de gepubliceerde 'Koerswijzer WBgW' wel een fraai en kleurrijk document is, maar niet echt duidelijkheid geeft. Het geeft bijvoorbeeld in de grafiekjes geen inzicht in de omvang van verschillende raadsfracties, zodat niet duidelijk is of een bepaalde visie op een meerderheid kan rekenen.

Natrappen geldt als onsportief gedrag

Geplaatst 29 mrt 2011 00:30 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 29 mrt 2011 01:00 bijgewerkt ]

"Ex-fractievoorzitter CDA-Wormerland wil Wormerlanders laten bloeden voor de gevolgen van eigen falend beleid"
 

...immers hij heeft samen met GroenLinks, PvdA en VVD de burgers van onze gemeente een ongewenst centrumplan door de strot proberen te duwen. Nu dat plan niet doorgaat zou hij graag geld willen uitdelen - ons geld - aan investeerders DEKA en Wormerwonen.  Ja, veel politici zijn goed in het uitdelen van geld, als het om geld van anderen gaat.

 

Natrappen

Zijn geld-uitdeel-voorstel doet de heer Bijvoet in het Noord-Hollands Dagblad van 12 maart 2011. Waarschijnlijk wil hij nog zijn gram halen omdat de gemeenteraadsverkiezingen desastreus verlopen zijn voor de vorige coalitie GL, PvdA, VVD en (gedoogpartner) CDA. Toch eigenlijk wel een beetje laat en zeker misplaatst.

 

Maar het lijkt erop dat zijn commentaar overbodig is. De Gemeente is er met marktpartijen in feite al uit.

 

De nieuwe plannen - geen verliezers

Zo kan DEKA snel zijn nieuwe supermarkt gaan realiseren - tegen veel lagere kosten en ook in een veel kortere tijd dan in het oorspronkelijke plan voorzien. Immers, DEKA hoeft nu niet te investeren in een ondergrondse parkeergarage en ook niet in extra ruimtes voor andere gebruikers. Ook is er nu waarschijnlijk geen juridisch steekspel nodig. Tevens zit DEKA straks op een strategisch goede plek naast een wijk met veel potentiële klanten, die anders mogelijk naar Wormerveer zouden rijden. Kortom, er zijn heel veel voordelen voor DEKA.

 

Het aantal supermarkten in Wormerland blijft gelijk, zodat er per supermarkt voldoende klandizie blijft voor een rendabel bedrijf. In tegenstelling tot de suggestieve denktrant van dhr. Bijvoet blijft er een supermarkt in het centrum, dus inwoners hoeven niet verder weg om hun boodschappen te doen.

De DEKA-markt komt voor velen dichterbij, voor anderen iets verder weg.

 

Wormerwonen hoeft er ook niet bij in te schieten. Naar verwachting zal de gemeente ook met hen tot overeenstemming komen zonder dat de burger dat in zijn portemonnee gaat voelen. De investeringen in het centrum zullen nu voornamelijk door VOMAR gedaan worden. Lange juridische procedures, die bij het vorige plan dreigden, zijn in de huidige situatie niet te verwachten. Dit werkt ook kostenbesparend.

 

Ervaren?

Dhr. Bijvoet is zeer denigrerend over de onervarenheid van de raadsleden van VLW en SP.
Toch zijn dit wel personen met de nodige specifieke kennis en met een nuchter verstand.
Nee dan dhr. Bijvoet met zijn ervaren ‘coalitieplus genoten’, die in feite de ontwikkeling van het dorpscentrum verknald hebben.
Als de vorige ‘coalitieplus’ wel naar de bevolking had geluisterd, dan zou een alternatief plan al in de afbouwfase kunnen zijn; de beoogde gebruikers van de Multi Functionele Accommodatie (o.a. SCWO, Verenigingsgebouw etc) zouden dan nu al heel snel van hun nieuwe ruimtes kunnen genieten.

 

Tenslotte...

Een politicus moet het volk dienen en niet zijn eigen ego.

Laten alle politieke rumoermakers zich constructief opstellen en meer denken aan de belangen van de burgers.

 

In de bijlagen is te vinden:

brief van de heer Bijvoet in het NHD (12 maart 2011),

brief van de heer van de Snoek in NHD in reactie op brief van Bijvoet (24 maart 2011),

brief van de Bewonersvereniging Dorpscentrum in het NHD in reactie op Bijvoet (26 maart 2011)

Nieuwe oppositie weet zich geen houding te geven

Geplaatst 28 feb 2011 12:38 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 1 mrt 2011 01:20 bijgewerkt ]

De oude coalitie-plus partijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) -  nu de oppositiepartijen - lukte het niet om op een redelijke termijn een nieuw dorpscentrum te realiseren dat de instemming van de bevolking had. Echter, met de nieuwe coalitie (SP en VLW) komt dit dorpscentrum met draagvlak onder de bevolking en de winkeliers in het centrum wel snel dichterbij.
 
Toch kreeg de wethouder van VLW in eerste instantie veel kritiek van de oppositiepartijen op zijn streven naar een ander plan voor het dorpscentrum.

 

Eerst werd beweerd dat de wethouder te veel op het kompas van de juristen van de Vomar voer. Hij moest een onafhankelijke advocaat in de arm nemen, zei de oppositie. Natuurlijk kwam die onafhankelijke advocaat er. Maar de ontwikkelingen betreffende de onderhandelingen met alle belanghebbenden kregen een minder openbaar karakter, juist op advies van die onafhankelijke advocaat. Toen vonden de oppositiepartijen weer dat ze te weinig informatie kregen. Als ze wel informatie kregen (toch wel regelmatig) wilden zij zich niet aan vertrouwelijkheid houden. Zij zochten de openbaarheid met halve waarheden en insinuaties.

 
Het veronachtzamen van de burgerparticipatie door die ‘oude coalitie-plus’ in de periode 2006 - begin 2010, was een schrijnend voorbeeld van eigen dunk. Zij wisten wel wat goed was voor ons dorp, daar was geen inspraak van de burger bij nodig. Zij zijn daarop bij de verkiezingen in 2010 flink op afgerekend. Men zou verwachten dat er door dit gevoelige verlies bij hen nu enig besef zou moeten doorbreken van hoe ze hier anders mee om moeten gaan, maar uit hun reacties blijkt dat ze niet veel geleerd hebben van de recente historie.

 

Onlangs (8 februari 2011) waren er de 'openbare beraadslagingen' in de voorronde van de raadsvergadering over de voortgang van het centrumplan. Hierbij kwamen de oppositiepartijen met vragen die zij zelf in het verleden nooit wenste te beantwoorden en verder met nogal ongenuanceerde kritiek op de wethouder van VLW. Hij diende zich volgens hen af te vragen of het centrum wel aantrekkelijk wordt met maar één supermarkt. Dat er mogelijk een Hema gaat komen, die voor een totaal ander assortiment dus aantrekkingskracht zorgt, ontgaat de oppositie kennelijk. Dat dit ook een invulling kan zijn van een vitaal centrum wil men niet zien. Dat de winkeliers van het centrum deze ontwikkeling graag zien ontgaat de raadsleden van de oppositie ook, zij vragen het zich in het openbaar af.
 
De termijn waarbinnen deze plannen nu gestalte krijgen is in de ogen van die oppositiepartijen te lang. Zij vergeten kennelijk heel snel, zij waren de afgelopen 8 jaar niet in staat een plan te presenteren dat voldoende draagvlak onder de inwoners van Wormer had en dat daardoor niet van de grond kwam. Terwijl de huidige coalitie in een jaar al veel verder is! Waarom niet eens positief meedenken/meewerken nu er een serieuze kans is dat het wel gaat lukken? Geef deze coalitie in ieder geval een reële kans. 
         

Oppositie voeren kan heel nuttig zijn en bijdragen aan betere besluitvorming, maar dan moet die wel constructief zijn en niet afbrekend. Wij wensen alle oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) veel wijsheid en begrip.

 

Dit zijn kanttekeningen bij de artikelen die de laatste weken in diverse kranten verschenen over de inrichting van het centrum van Wormer.
 
Positieve recensies
In veel publicaties in o.a. het NHD zijn positieve 'recensies' van de huidige ontwikkelingen rond het centrum van Wormer te lezen, waarbij het draagvlak onder winkeliers en bewoners valt op te merken. Hieronder een artikel uit de Actief dat net zo'n positief geluid laat horen.
Te downloaden / te lezen: krantenartikel uit de 'Actief' van Wormerland (editie 22 februari 2011) en tevens de column van Clovis in diezelfde editie van de Actief.

Bewonersvereniging positief over ontwikkeling centrum Wormer in 2011

Geplaatst 15 feb 2011 01:54 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 15 feb 2011 07:25 bijgewerkt ]

 • Er is ongeveer een jaar voorbij sinds de verkiezingsuitslag van maart 2010, die tot een aardverschuiving in het Wormerlandse politieke landschap zorgde. De uitslag las als een referendum over het toenmalige centrumplan, dat voorzag in een kolos in het centrum van Wormer van 100 meter lang en 14 meter hoog.
 • De voor het plan verantwoordelijke coalitie van GroenLinks, PvdA en VVD (en gedoogpartner CDA) verloor daarop haar meerderheid.
 • Resultaat was dat een nieuwe coalitie aan de macht kwam van Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) en de SP.
 • Deze coalitie beloofde een alternatief plan te ontwikkelen dat recht zou doen aan wensen van bewoners en winkeliers.
 • In februari 2011 tekende de Gemeente met Dekamarkt een intentieverklaring, die ondermeer voorziet met een verhuizing van de DEKA en die er voor zorgt dat er in principe geen grote obstakels meer hoeven te zijn richting een alternatief centrumplan.
 • De bewonersvereniging is positief over deze ontwikkelingen.
 
Zoals op de gemeentewebsite onder de rubriek ‘Ontwikkelingen’ onder het project ‘Centrumplan’ te lezen valt zal dus het ‘oude’ centrumplan voor Wormer van voor maart 2010 niet ten uitvoer gebracht worden.

Na maart 2010 zijn er diverse raadsvergaderingen geweest inzake een kleinschaliger bebouwing van het dorpscentrum van Wormer, richting een alternatief plan met kleinschaliger bebouwing.
 
Voorafgaande aan de recente raadsvergadering over dit onderwerp is op 5 februari 2011 een artikel in het Noordhollands Dagblad verschenen onder de titel "Dekamarkt weg uit hart van Wormer" en dit is als pdf bestand hieronder opgenomen.
 
De Bewonersvereniging heeft op de raadsvergadering van 8 februari 2011 verder een tekst ingesproken, met ter reflectie een terugblik en natuurlijk gericht op de toekomst, een vooruitblik. Voor deze tekst, zie de link hieronder.

Op 14 februari 2011 is een interessant artikel in het Noordhollands Dagblad verschenen onder de titel "Verhuizing DEKA is herenoplossing" en ook dit artikel is als pdf bestand hieronder opgenomen.

1-10 of 34